Full Text / Transcription of AMIGOE-1955-07-11 (2024)

Amigoe di Curaçao
7*STE JAARGANG No. 9362 MAANDAG 11 JULI 1955
DAGBLAD VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN Hoofdredacteur: A. G. Jansen Uitgave: N.V. Paulusdrukkerij, Willemstad, Curaeae
ontoor: Contcientiesteeg 27-29. Telefoon: Redactie 23858. Advertenties 23550. Abonnementen en Bezorging 24399. Abonnementsprijs: Benedenwinden, Boyenwinden, Suriname ƒ 2.50. Buitenland f 3.— per maand (bij vooruitbetaling) Nederland beleeft warmste
Zondag van het jaar
HITTEGOLF brengt 100.000 zwemlustigen
naar Zandvoort
s-Gravenhage. — In West-Europa heerst op het ogenblik een
| tegolf en in Nederland leken in het afgelopen weekeinde alle
gaansrecords te z «n geslagen. Vooral Zondag, die tot nu toe de armste Zondag van het jaar mag worden genoemd trok men gre"g „naar buiten". (
'een al in-Zandvoort waren naar Matting 100.000 mensen op het strand verzameld. Toen een op de Zandvoortseweg geplaatste automatische
verkeersteller 15.000 voertuigen had geregistreerd gaf het apparaat het op
e" raakte defect.
en ander Zandvoorts record was dat er meer dan 350 op het strand zoek
geraakte kinderen via de politie aan
- ouders werden terugbezorgd.
De doorlaatposten aan de Duitse en
«naSi,* grenzen kregen minstens u.uuo touristen te "verwerken".
rlr l waren er verschillende ver
,""klngsgevallen, maar ook tientallen reddingen uit het water. In Scheveningen redde een helicopter, die voor reame doeleinden rondvloog een Duitvrouw, die op het punt stond te verdrinken.
Rode Kruis Fair blijkt groot succes
Drie en een halt duizendpersenen
kwamen naar van Engelen
vanV"
15'"1, TDe fair van het Rnoe Kruis ' welke Zaterdagavond op het terrein
lan* t'tr Va" Ensclen werd geprolongeerd heeft zich in een enorme be
iene
8 m°gen verheugen. Bijna drie en een half duizend personen brach
"Cubaan"- •
'eZ? ek' dee,s °«" *id> ie vermaken aan de „stands", deels om hel
<oen veT
OÏ!* est "Con J«nto Casino" te beluisteren. En het was welgemeend
doorgingen h ~teleurste,,i u'tlcn over het feil dat de fair Zondag niel
Aas wf«„."i ' was niet llc bedoeling, omdat de weck daarvoor sleehls een «•Eens de regen was uitgevallen.
taMik
h
p et
h m
piddt
gUUr hebben de mind*r talrijke bezoekers kunnen genieten van het optreden van „Tipiro Hermanos Gomez", het kinderbandje van het gezin Gomez. De jeugdige muzikanten brachten enkele aardige nummers en de merengues vielen bijzonder in de smaak
Des avonds tegen 7 en Buur heerste er even een stilte'op het terrein doch deze werd al spoedig verbroken door de
eerste bezoekers van de avoncftair. En toen tegen 10 uur het „Conjunto Casi
no" ging spelen, kwam een stroom van bezoekers het terrein op.
In druk verschenen
Willemstad. — Tn druk zijn versche
nen.de statuten van de Douane Sport
vereniging op Aruba _
Openbare vergadering met
Geerman-verklaring
Willemstad. — Donderdagavond ko
men de Staten in openbare vergade
ring bijeen ter behandeling van een
aantal agendapunten, waaronder de
loterijbelasting.
Voorts zal de heer José Geerman
(AVP) een verklaring afleggen terzake de politieke koers die hij zil volgen,
liet doet bevreemdend aan te verne
men, dat de heer Geerman de rege
ringspolitiek zal steunen in elk onderwerp dat van belang is voor de Ne
derlandse Antillen. Alsof niet ieder
Statenlid daartoe verplicht is!
Er wordt, gefluisterd, dat de heer
Geerman zich min of meer distancieert van de AVP. Gelijk bekend heeft de
heer CA. Eman tegenover onze redacteur in een persoonlijk interview verklaard, dat de heer Geerman trouw is
gebleven en zal blijven aan de begin
Blijde dag voor „Maria Immaculata” Bijna alle meisjes voor haar
eindexamen geslaagd
Igma de Windt en Virma Mortis krijgen extra onderscheidingen
van ÜT /
~ Zaterdag ' J JUU WCrd dc "Ifcïag bekend gemaakt
werden "f"" ,Immaculata", die in de afgelopen week
rommittecrl„ , [T" beha 'Ve de examinatoren, geSSÏÏiZE vTa
Ve
, ,e °Uders en belangstellenden had
*la* beklnfr' T? *de directriK Soeur Hyacintha> uitin ware" er?££ wi T
™ voor befde afdelin
slaagde L D * middelbare afdeling
*•« t«b k « zijn l V° orWaal' waarop de school
De namen van de gelukkigen zijn:
,r„'f' 8-jElise Bloem (Cur.) Sonia Booi BurnJ , 4 Bl'euse»;s (Cur.); Lucia °urne (Aruba); Mirian Isebia (Cur )•
■ oan Peterson (Aruba); Igma de Windt
Drie van deze meisjes gaan in Nederland verder studeren:
P sv
g r rr, deWimU: Gymn - A - e" daarna
scha™ f
e,te
rson School voor Maatschappehjk Werk (Breda); Lucia Burne: Medisch analyste sommigen der anderen hebben nog met besloten.
L.P. afd.: Mercedes Anth-nia (Cur.);
'(Cvr
a v aC
.,oCO,aad(Cur > ; ShirlyHanst
JansaV ? Hermans (Cur.); Cerila
SihiT
Ur '); Sylvia Larmonie (Cur.); (èur a MarsPra (Bonaire); Virma Martis nitap Pieternella (Cur.); Urba"èuri
U v
l6r
, <Bonaire»; Magda Raap
W ', Em J.'y Sander <Cur.); F.dmé
stüdL Sl" g (Cur>- A 1 deze meisjes Srw" Verdei' ° m V° lgend J« "«" "naerwijzeres-acte te behalen afdehn„
de Wln<lt Van de Middelbare «deling was zo gelukkig, een prijs in
on vangst te mogen nemen, door de
Alhance francaise ter beschikking ë* steld voor de beste prestatie bij het
Franse examen. De voorzitter der Alhance, de Heer Mongl Maduro, over
handigde haar een boek. Een verrassend incident deed zich
nog voor, toen bij het bekend maken
van de oijfersHjst van Virma Martis
Week, dat zij behalve vele andere
schitterende cijfers een 10 behaald had
voor Biologie. Zowel de examinator,
drs B. de Jong, a | s ,i e gecommiteerde, ir. J. van der Zwet, wilden dit niet
ongemerkt laten passeren. Beiden bo-, •Jen spontaan onder begeleiding van
een geestig speerh.ie een boek aan.
Tot slot sprak ds. Steenstra namens
de gecommitteerden een hartelijk
woord van gelukwens tot de schooi en
de candidaten. Voor hem was er nn,i
één vraagstuk: was de opvallende
ijver, bij dit examen betoond, veroorzaakt door het voorbeeld en het werk van de directrice en haar leraren, of
was het iets, dat de candidaten zelf
welbewust hadden opgebracht? Het
verdere verloop van haar leven zou
hem hel antwoord "verschaften. 7.e
konden ongetwijfeld een baan gaan
zoeken met een goed salaris, een groot pensioen en liefst zo weinig mogelijk
werk. Dat kan misschien de een of
ander wel een ideaal noemen maar
echt geluk is het zeker niet. Wil je
dat in je verder leven ook met behulp
van dit papieren diploma iets berei
ken, aldus ds. Steenstra, dan moet je
proberen te geraken op de plaats, waar je je thlais voell en waar je met je
aanleg en je kwaliteiten je medemensen kunt dienen.
Na dit hartelijke woord sprak nog
Edmê Wong namens de geslaagden.
In het bijzonder betrok zij in haar
dank Mej. C. Heidenreich, die voor
het laatst als gecommitteerde voor
Frans aan deze examens had deel
genomen. Ook zij moest, nu van de
geslaagden, een kleine herinnering
in ontvangst nemen.
Met de mededeling, dat Maandag
avond a.s. de plechtige diploma-uitrei
king zou plaats hebben, keerden 20 ge
lukkige meisjes met hun ouders en
kennissen naar huis terug.
Recht tot ’t hart
Wie Christus' naam draast h<*ft zich h leraan te houden.
Weer onrust in Argentinië
Buenos Aires.
— Ter gelegenheid van
de Argentijnse onafhankelijkheidsdag
zijn op verschillende punten van de
Argentijnse hoofdstad religieuze de
monstraties met een politiek karakter
gehouden — zo seint AFP. Een dui
zendtal personen defileerde bijvoor
heeld langs hel regeringsgebouw, waarbij geroepen werd: „Vrijheid, vrijheid" en „Leve Christus Koning".
Op de Flaza de Mayo zong de hip
nigte het volklsiiêd en andere vader
landse liederen. Tn andere jaren werd
een kerkdienst gehouden in de kathe
draal, waarbij de regering aanwezig
was. Thans vond men de deuren ge
sloten, zulks met het oog op de rouw, die in acht genomen wordt ter nage
dachtenis van de slachtoffers van de
recente opstand.
Rear Admiral Hall
bezocht Guracao
De marine-voorlichtingsdienst deelt
mede: Vrijdagochtend jl. tegen het
middaguur is de Rear Admiral Hall.
■ommandant van het Caribbean Sea
'entier, vergezeld van zijn echtgeno
':. per eigen vliegtuig uit San Juar.
>p Curacao aangekomen, teneinde het
■ezoek van de Commandeur H. Bof
an van de Amerikaanse consul-gene
•aal, hem in Januari Jl, te Puerto Ri
co gebracht, te beantwoorden.
Zondagochtend is het bezoek door
geseind naar Aruba en vandaar uit i
iet Zondagavond weer naar Porto Ri
o teruggekeerd.
DP en NVP beloven Curacao een
tijdperk van samenwerking
Toen de vergadering werd geopend, bleek afwezig te zijn de leden Ph. E. J.
Evertsz (COP) en oud gedeputeerde C. Sprockel, als nieuwe gezichten in de
Raadszaal ontwaarden wij de heren Cathalina, Abbad (NVP), Bikker en Peterson (D.P.)
Voorzitter Gorsira opende de verga
dering en sprak daarbij de volgende
rede uit, welke wij hier in extenso
l;iten volgen. De heer Gorsira sprak
aldus:
„Het is thans vier jaar geleden, dat
ik als eerste Gezaghebber van het
eilandgebied Curacao' de eerste zitting
van de Eilandsraad opende. Een nog
onbetreden terrein lag toen voor ons.
De bevoegdheidsoverdrachten hadden
zelfs nog geen aanvang genomen, ter
wijl een administratie toen nog ge
heel ontbrak. Een moeilijke taak
kwam te rusten op het bestuur van
dit eilandgebied toen het zijn vorige
zittingsperiode aanving. Nu wij de
tweede zittingsperiode aanvangen en
mij de eer te beurt valt de nieuwe
Raad te verwelkomen, kan ik zeggen,
dat de weg, die gij thans opgaat door
Vw voorgangers van een eerste pla
vleisel is voorzien.
Hoewel de overdrachten nog niet
tot een einde zijn gebracht, zijn vele.
diensten en onderwerpen aan de zorg
der eilandgebieden overgedragen, ter
wijl een ambtelijk apparaat is opge
bouwd, dat
— hoewel ook hier de or
ganisatorische voltooiing nog niet is
bereikt — aan vele eisen voldoet.
In zoverre zult gij het gemakkelij
ker hebben dan Uw voorgangers.
uit door de Gouverneur't.g.v. de eer
ste vergadering van de Eilandsraad:
~Een gezonde en sterke gemeenschap
kan slechts steunen op gezonde en
sterke ledematen. Een gemeenschap,
die de kracht moet opbrengen tot een
autonoom staatkundig leven, kan op
den duur die kracht niet ontwikke
len, indien ztf niet wordt gevormd in
haar lidmaten. Dat is de ervaring in
Nederland en ik mag wel zeggen in
alle democratisch geregeerde landen.
De kracht van het zelfbestuur komt van onderop."
Gedurende vier jaar hebben wij
moeten waken voor de in de Eilandenregeling neergelegde zelfstandigheid
der eilandgebieden. Nog steeds valt
oen duidelijke weerstand waar te ne
men, waar het betreft het overdragen
of ei kennen van bevoegdheden der
zelfstandige eilandgebieden.
Moge het al zo zijn, dat van som
mige zijde steramen zijn opgegaan tot
beperking van de autonomie der
eilandgebieden, zonder de hand op de
horst te slaan mogen wij zeggen, dat
er in de afgelopen vier jaren veel is
gepresteerd, ondernomen en gesaneerd
van wat door gebrek aan zelfwerk
zaamheid tot een zuiver ambtelijke en
onoverzichtelijke organisatie was uit
gegroeid, en dat de zelfwerkzaamheid
vooral der grote eilandgebieden een
bewijs geweest is van de stelling, ge
Splijtzwam
Het ware te wensen, dat deze ge
zonde gedachte ter harte zou worden
genomen door al degenen, die ver
stard zitten. in centralische tenden
zen. Tendenzen, die de neiging hebben
als splijtzwam te werken tussen de
zich moeizaam van onderop vormende
corporaties en. de centrale regering,
door de remming, die door die ten
denzen worden opgelegd aan de vrije
ontplooiing dier rechtsgemeenschappen
dienen te vormen van het huis, waar
in wij wonen, de Nederlandse Antillen.
Indien dit niet duidelijk wordt ge
z.en en nageleefd ook door hen, die
het beste voor hebben met de Antillen en indien anderszins de eilandgebieden niet duidelijk voor ogen hebben, dat
zij een deel vormen van een groter
geheel, waarvan het welzijn nauw sa
menhangt met het hunne dan zal de
organische gedachte der zelfstandig
making, die naar mijn vaste overtui
ging een zegen voor de Antillen kan
zijn, ombuigen tot een sfeer van an
tagonisme en naijver.
Wij zijn ons bewust van het feit, dat
wij de kinderschoenen nog niet ont
groeid zijn. Maar een kind wordt het
Int krachtige eenheden, die de muren
lopen niet geleerd door hem voort
durend te dragen. Wij zullen ons ze
ker nog wel eens bezeren, maar uit
eindelijk zullen wij het lopen leren
zonder de steun van anderen. Boven
dien moeten de ..centralisten" niet
vergeten, dat de eilandgebieden in
leeftijd eigenlijk niet zoveel verschil
len met het centrale gezag en dat zelfs aan dit dragen een einde zal moeten
komen naargelang de groei en dus het
gewicht toeneemt, hetgeen gelet op
onze geografische en economische
structuur een niet te weerhouden evolutie is.
Feilen van de Eilandenregeling
Hiermede wil ik geenszins beweren,
dat de Eilandenregeling in haar hui
dige vorm geen feilen vertoont; zelfs
degenen, die de moeite hebben geno
men deze regeling niet alleen afbre
kend, maar ook opbouwend critisch
te bekijken, weten, dat dit niet het
y'eval is.
En wanneer centralistische tenden
sen gehekeld worden, dan bedoel ik
hiermede niet een verschil van me
ning over de mate van autonomie,
welke aan de eilandgebieden moeten
worden toevertrouwd, maar ik richt
mij tot degenen, die openlijk de
eilandelijke decentralisatie als een
ramp voor de Nederlandse Antillen
kwalificeren, die door hun ziekelijke
behoud-zucht uit vrees voor vernieu
wing liever alles centraal willen hou
den, die in hun verstarring de vele
?ezonde verschijnselen van deze ver
nieuwing, en de sanerende werking
ervan weigeren te zien, zelfs wanneer
dit hun voor de ogen wordt geworpen
Maar wanneer wij ongezonde con
servatisme veoordelen, dienen wij
evenzeer te waken voor ondoelmatige
insularisme, want alleen een evenwicht op basis van doelmatigheid en effi
ciency kan ons een gezonde staats
rechtelijke organisatie verschaffen.
Het zal daarom onze taak zijn deze
zelfstandigheid, waarmede thans in
belangrijke mate is gevorderd tot een
zodanige uitbouw te brengen, dat niets de ontplooiing van het eilandgebied
binnen het groter verband meer in
de weg staat. Het ware te wensen,
dat zulks spoedig met inachtneming
van doelmatigheid zijn beslag moge
krijgen, waartoe ik een beroep doe
op allen, die er bij betrokken zijn.
Eerste vergadering van nieuwe eilandsraad
Gezaghebber neemt stelling tegen
centraliserende tendenzen
W'stad. — Zaterdag is door voorzitter M. P.. Gorsira de nieuwe zittingsperiode van de eilands
raad van Currcao geopend in een vergadering, die voor wat het gesproken woord betreft veel goeds
belooft voor de paaste toekomst. Zoals wtj Zaterdag reeds meldden zijn er enkele belangrijke feiten geschied; allereerst werd met algemene stemmen besloten een brief te richten aan de Raad van
Ministers, waarin verzocht werd het aantal gedep iteerden uit te doen breiden van 4 tot 5: voorts
werden de heren CD. Kroon, E.J. Morkos en J.M. Evertsz tot gedeputeerden gekozen en de heren
O.R.A. Beaujon en H.M. Pieters Kwiers, nadat de wyziging van het gedeputeerden-aantal èèn feit
is geworden.
Interne taakvervulling
De . eerste Raad heeft zich mogen
verheugen op een brede samenwer
king, welke zich ook in het Bestuurs
college heeft weerspiegeld. Ik hoop, dat de ook thans
— zij het wellicht ook
dcor andere factoren beïnvloed
— be
reikte samenwerking op brede basis
in de loop der jaren moge uitgroeien
tot een traditie, die het bestuur van
dit eilandgebied zeer ten goede zal
komen.
Ik wil van deze gelegenheid thans
gebruik maken om U op een bijzon
der aspect van Uw taak in deze Raad te wijzen. Ik wil hierop sterk de na
druk leggen, omdat dit geheel ver
schillend is van de taak der lande
lijke volksvertegenwoordiging.
Gij, die als leden van deze Raad
door de kiezers zijt aangewezen. Gij
dient niet te vergeten, dat Gij hier
in dr eerste plaats zit als bestuurder.
Dat wil zeggen, dat van U die daden
verwacht worden, die — mede in het
groter verband van de Nederlandse
Antillen
— het bomim commune, het
algemeen belang van dit eilandgebied
dienen.
Dit kan somtijds medebrengen, dat
daden die uitsluitend tot doel hebben
ac bevrediging van een groep der
kiezers, nagelaten moeten worden en
anderszins bij het stellen van positieve eaden van bestuur of wetgeving hier
en daar de onmiddellijkp belangen op
korte termijn van de kiezer zelfs ter
zijde moeten worden gesteld ter be
reiking van een verderliggend alge
meen belang. Vooreerst dient Gij dus
een goed bestuurder te zijn. Voorwaar
een taak. die slechts dan perfect wordt waar een door ervaring gescherpt in
zicht zich paart enerzijds aan volhar
ding en anderzijds aan beheersing.
Ziedaar de tweevoudige moeilijkheid
van Uw taak, die U met grote om
zichtigheid moet trachten te overwin
nen.
Doch ik ben 'er van overtuigd, dat
Gij gereed staat om Uw moeilijke taak naar behoren op te vatten en in hechte onderlinge samenwerking U te richten op het hoogste doeleinde van Uw taak, te weten het algemeen belang van het
Eilandgebied Curacao binnen het groter verband van Land en Rijk te beharti
gen.
Moge de zittingsperiode, die thans
aanvangt, met de onmisbare hulp van
de Almachtige, een zegenrijke zijn,
aldus de voorzitter van de Raad.
Doch te moeilijker is deze taak voor
U, heren van de Raad. die deze be
stuurstaak vervult, terwijl Gij tevens
zijt vertegenwoordigers van bepaalde
groeperingen van het volk. wier be
lang Gij in het algemeen zult dienen
te behartigen.
Mr.J. BOUWER
naar Aruba
Oranjestad.
— Zondagmorgen om
10.15 streek een reddingsvliegtuig van
de Amerikaanse Marine neer op het
vliegveld Dakota. Het toestel was via'
Curacao hier gekomen en aan boord
bevond zich de Rear Admiral (Schout
bij Nacht) Hall. Admiral Hall is Com
mandeur van het Caribbean Sea Fron
tier, met als standplaats San Juan,
Puerto Rico. Het betrof een informeel
bezoek i.v.m. de t vele navy-tankers
welke ons eiland aandoen. Mr. Hall en zijn vrouw werden o.m. verwelkomd
door de Commandant van Marinierskazerne, Majoor G.J.B. Veenhuys en de
Amerikaanse consul, de heer J. Mc
Farland.
Willemstad.
— Naar wij vernemen
zal mr J. Bouwer, substituut Officier
van Justitie met ingang van 1 Augustus
a.s. overgeplaatst worden naar Aruba.
Zondagochtend kwam voor een informeel bezoek op Aruba aan de Rear
Admiral Hall. Op bovenstaande foto ziet men hoe hij door een der notabelen
begroet wordt.
Rede Beanjon
De heer O. R. A. Beaujon sprak
namens de D.P. enkele woorden, waarin hij wees op het feit, dat de D.P.
met twee gedeputeerden vertegenwoordigd is in het Bestuurscollege. Spr.
„v.d. Zaan” bezocht St. Thomas
St Thomas.
— Hr Ms fregat „Willem
van der Zaan" is Zaterdag komende
van Jamaica, voor een kort bezoek
aangekomen in de haven van St Tho
mas. Maandag as. zal het schip ver
trekken en dan de reis vervolgen met
Dagbladdirecteur vermoord
Bogota.
— Emilio Correa. directeur
van het blad ..Liberal" van Pereira
(Colombia) is tezamen met zijn zoon
vermoord.
Militaire eenheden zijn naar de
plaats waar de moord geschiedde ge
zonden.
— Voor een kort bezoek aan Para
maribo kwam hier aan de heer L. v.d. Tempel, lid van de Algemene Reken
kamer in Nederland. Hij is op doorreis van Curacao.
Pc prachtige sportcar „Allard" is Za
terdagavond in tegenwoordigheid van
de politie e.a. verloot. Het is nog niet
bekend wie de gelukkige winnaar is,
wel welen wij dat diegene die het lot met nummer 1179 in zijn bezit heeft,
de sportwagen kan afhalen. De op
brengst van de Fair is nog niet bekend
gemaakt, Gezaghebber M.P. Gorsira tijdens
het uitspreken van zijn rede t.g.v. de
opening van de nieuwe zittingsperiode
van de Eilandsraad.
(Vervolg naar pap. 6;
Zaterdagmiddag reden in de Frcderikstraat twee personen-auto’s

ten cncyrolel wilde een garage-terrein oprijden maar saf niet op de juiste lijd net leken, met het gevolg, dat een Plymouth, die van achter kwam aanmj. en, met de bumpeV tegen het achterspatbord en deur van de Chevrolet ootste. De materiele schade beperkte zich tot het indeuken van het spatbord en de deur. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.
Wie heeft lot No. 1179?
Journaal van de Mobiele Brigade
Willemstad.
— De Mobiele Brigade
en Straatdienst maakten gedurende
het weekend 33 P.V.'s op en verleen
den 38 maal assistentie. Op Zaterdag
werd de 43-jarige man genaamd P.M.
naar het Rustoord op Groot Kwartier
vervoerd.
Zoontje heeft er genoeg van
Willemstad.
— Op Zaterdag verzocht
de vrouw M.O.P. assistentie voor haar 10-jarig zoontje, dat haar huis met
stenen bekogelde. Het bleek, dat va
der en moeder gescheiden waren en
dat zoonlief van Pontius naar Pilatus
werd gestuurd, hetgeen hem begon te
De Kir.der & Zedenpolitie
bemiddeling.
Vissersbootje vermist
ïemstad. — Gisteravond om
wart voor acht verscheen
!e wacht de vrouw E.M.8., die om
politie assistentie verzocht voor 3
mannen die met een motorvissersbootje uit visseh waren geweest en nog
niet waren teruggekeerd. Zij heetten
Twt-eboom, Isaias en Weis. Door de
politie heeft gisteravond nog in ver
schillende baaien gezocht, maar tot he
denochtend werd er niets van het
bootje vernomen.
Zaag verkeerd gebruikt
Willemstad.
— Zaterdagmiddag om
streek 13.40 trof een patrouille een
man op straat aan die behalve dat hij
dronken was ook nog een bloedende
hoofdwonde had opgelopen. Het bleek
dat hij in de Breedestraat ruzie had
gemaakt en dat men hem toen met
een ZAAG op het hoofd had geslagen.
Daar hij geen aangifte wenste te doen
werd hem E.H.8.0. verleend en naar
huis gebracht.
Broer slaat broer een blauw oog
Willemstad. — Op Dominguito werd
politie assistentie verzocht voor een
19-jarige zoon die de boel thuis op
stelten zette en met zijn vader wenste te vechten. Bij aankomst van de poli
tie was de zaak reeds „geregeld. Zijn
broer was aan vaders kant en had de
herriemaker een blauw oog geslagen!!
Diefstal
Willemstad.
— Zaterdagmiddag deed
A. F. aangifte van diefstal van zijn
loonzakje inhoudende f 30.—. Terwijl
hij met de rest van het personeel een
foto maakte werd hem zijn rijkdom
ontstolen. De recherche heeft de zaak
in onderzoek.
Jubileum bij Telefoondienst
Zilveren jubilaris Adelina
hartelijk gehuldigd
Willemstad.
— De Centrale van de Telefoondienst op Otrabanda
heeft liefa Zaterdagmiddag in een bijzondere grote belangstelling mogen verheugen. Een groot gezelschap van „telefoonmannetjes" en ~telefoonmannen" was naar de Centrale gekomen; niet omdat deze Centrale iets bijzonders te bieden had, maar wel omdat
„Netchi" C. Adelina in de bloemetjes werd gezet. En dit omdat deze goede werker het gepresteerd heeft om een kwart eeuw lang het telefoonwezen te dienen. In Juni 1930 trad C. Adelina in dienst bij het Gouvernement. En dit feit, dat nu 25 jaar geleden is, mocht niet onopgemerkt voorbijgaan.
Zo kwam het dan dat het nieuwe
Hoofd van de Telefoondienst, de heer
Postuma. zoals hij het zelf opmerkte,
voor het eerst in zijn nieuwe loopbaan het genoegen smaakte om een trouw
werker als Adelina toe te spreken.
En de heer Postuma deed dit op
prettige wijze. Het Hoofd van de Telefoondienst vertelde eerst iets over de
loopbaan van de heer Adelina, voor
man-lijnwerker die de verschillende
afdelingen van de toenmalige Land>
Radio en Telefoondienst heeft doorlo
pen waar hij veel leerde. Later, toen
er een ervaren en betrouwbaar lijn
werker uit de heer Adelina gegroeid
was, werd hij naar de verschillende
eilanden gezonden om daar aan de
telefoon te werken.
Op Aruba legde de trouwe „Netchi"
o.a. de leidingen voor de sirenes.
Later, in 1954 werd Adelina lijnwer
ker klasse A.
De heer Postuma zeide te weten dat
Adelina een betrouwbare kracht is die men gerust kan uitsturen met de we
tenschap dat het werk in orde komt.
Het Telefoonbedrijf alhier is een klein bedrijf en het komt niet veel voor dat men een jubilaris die er een kwart
eeuw heeft opzitten, in tegenwoordig
heid van velen kan huldigen.
Het was met groot genoegen dat de
heer Postuma namens hei Kils .is e
stuur aan de jubilaris een check kon
overhandigen. Spreker wen te de jubilerende voorman veel succes.
De heer B. F. Echobardo, hooidmon
teur die belast is met het technische
werk van de Telefoondienst, sprak vervolgens de heer Adelina in het Papiamento toe. Deze spreker memoreerde
o.a. de dagen toen de Radi„dienst en
de Telefoondienst nog één waren; da
gen waarop ook Adelina soms voor de Radiodienst werkte.
Verder vertelde de heer Echobardo
over het werk van de heer Adelina dat door hem op de andere eilanden van de Antillen is verricht. Zo vertrok de
heer Adelina in 1954, samen met de
heren Carty en Virginia naar de Bo
yenwinden om daar de door ~Hazel"
aangerichte schade van telefoondraden
te gaan herstellen.
De heer Echobardo vertelde, dat de
heer Adelina een trouw werker is die zeker ten voorbeeld gesteld kan wor
den aan de jongere generatie.
Ook de heer Echobardo had het ge
noegen om, namens het personeel, iets
aan te bieden. De Personeelsvereni
ging wilde echter ook niet achter blijven en deed bij monde van de heer
Fernan de heer Adelina feliciteren. Een prachtige mondharmonica werd de ju
bilaris aangeboden.
De heer Adelina is namelijk een
kunstenaar op het gebied van mond
harmonica spelen. Dit bleek even later
wel, toen allen een heerlijke dronk
genoten en de jubilerende tetefoonman zijn oude apparaatje voor de dag haalde. Al spoedig klonk een Curacaose
wals door de Centrale. Adelina liet
ook enkele goede marsen horen welke bijzonder door de heer Postuma wer
den geapprecieerd.
Gezellig bleven allen nog even bij
een. De „Amigoe dl Curacao" biedt deze lijzondere werknemer van een bij
zondere dienst, de Telefoondienst, de
hartelijkste gelukwensen aan met dit
noole jubileum.
Ue heer Postuma, Hoofd van de Dienst Lijntelefoon bood de heer C. Adelina
die 25 jaar in dienst bij de Telefoon is, Zaterdagmorgen een blijk van waar
dering aan namens he» Eilundsbestuur. De huldiging van de heer Adelina voneï
plaats in de Centrale Otrabanda.
Het verkeer
Willemstad.
— Het verkeer behan
delde gedurende het weekend 9 lichte
en twee zware, aanrijdingen. Gisteren
omstreeks 17.30 uui haalde een per
sonenauto, bestuurd door E.T.E., op de
weg naar Westpunt drie personenauto's in. Een van de wagens sloeg echter
juist linksaf. Door deze manoeuvre
raakte de bestuurder de macht over
het stuur kwijt en vloog tegen de
C.P.I.M. omrastering van Julianadorp
aan. Deze werd over een lengte van
18 meter vernield. De bestuurder werd
aan beide handen licht gewond.
CRICKET
Asiento behaalde op het nippertje
een overwinning op Nieuwpoort
Er.imastad.
— De derde match om de Torn Nixon-beker tussen Nieuwpoort
en Asiento, welke Zaterdagmiddag op Post 6 werd gespeeld, heeft een uitermate spannend verloop gehad, waarbij eens te meer bewezen werd, dat bij cricket
de uitslag niet vaststaat voordat de laatste bal gebowled is. Liefhebbers van
deze prachtige sport, welke op Curacao buiten de CPIM-gemeenschap practisch niet beoefend wordt, hebben kunnen genieten van een fraaie wedstrijd, welke
een buitengewoon spannend slot had. Beide teams hadden enkele invallers,
maar waren toch zeer sterk en volkomen aan elkaar gewaagd.
Voor de thee had Nieuwpoort, dat
eerst batte, een totaal van 143 runs
oij elkaar geslagen, een aantal, dat,
gezien de korte tijd hiervoor beschikbaar, zeer hoog genoemd mag worden. De wedstrijden in deze serie worden
namelijk niet volgens het normale
inning-systeem gespeeld, maar in 25
evers van 8 ballen.
De openingsbowlers van Asiento,
Haddaway en De Riggs, waren ditmaal niet best op dreef en Nieuwpoort
slaagde erin een groot aantal runs
•P tuin bowlen te verzamelen. Toen
captain Jordan het bowlen overnam,
tezamen met E. Chundro, was het -net de pret gedaan, want in de eerste over nam Jordan 3 wickets. Brakke ving
Raguley uit, terwijl de nieuwe aan
winst van Asiento, Tjeerdema, ook
zijn eerste catch maakte. De Riggs
maakte zelfs twee catches. 143 runs
voor Nieuwpoort, Mr. Extra had door
het uitstekend wieketkeepen van De
Koop geen enkele punt op naam kun
nen brengen.
Met gemengde gevoelens toog Asien
to na de thee aan bat. Brakke en
Teutenberg openden voor hun club en
met rustig spel scoorden zij een average van 4 runs per over. Nadat Brakke op een vangbal van De Gast het veld had moeten ruimen, brachten Ottevange:
en Teutenberg de stand op 49, toen
werd Ottevanger voor l.b.w. uitgege
ven. Het ging er toen somber uitzien
voor de Asiento-mensen, want achter
elkaar gingen Teutenberg, Haddaway,
E. Chundro en De Koop uit. De stand
VU toen 66 voor 6, met nog 8 overs
voor de boeg. De kans op een over
winning voor Asiento leek wel uiterst miniem.
Posbrook Jr verbaasde echtei vriend
en vijand, door een bijzonder productief spel. In fraaie stijl scoorde hij'run na run. De laatste over ging in met
nog negen runs te scoren om Asientt
de overwinning te bezorgen. Wille
kwam als laatste man in, om onder
de druk van de spanning te trachten
staande te blijven. Het veld was vlak
om de batsmen samen getrokken en
het valt niet mee, onder al die be
serige ogen zijn normale spel te spelen. Hick bowlde de laatste over en met
nog twee balen te bowlen had Asiento een achterstand van 3 runs. Wille
scoorde toen een 'fraaie 3, daardoor
een draw bereikt was en met de laat
ste bal bezorgde Fosbrook Jr Asiento
de onmogelijk geachte overwinning.
Een prachtig resultaat, waarmede thans Asiento in deze serie leidt met 3—o.
Topscorefs waren voor Nieuwpoort:
Caraciolo 21 (4x4), Baguuley 37 (Bx4).
Hadden 58 (10x4) en Mezes 20 (3x4)
Voor Asiento Teutenberg 31 (5x4), Ot
tevanger 13 (2x4), Jordan 33 (Ix6. 5x4)
Foosbrook 38 (6x4) en De Riggs 10
(Ix6).
Asiento wint hockeyonfimoeting legen
marine
Emmastad. — De Asiento-hockeyër:
hadden een druk weekend. Zaterdag
middag speelde het eerste elftal eet
competitiewedstrijd tegen de Marine ei won deze met 4—o, waardoor Asient
zich nog wat steviger aan de kop nes
telde. Het enige risico, dat nog gelo
pen kan worden komt van Asiento II
dat over twee weken als laatste za
trachten haar sterkere clubgenotei
de kampioenstitel te ontnemen. Wij ge
loven niet, dat Asiento II deze wed
strijd cadeau zal geven, en het blijl'l
• tijd lastig spelen tegen tegenstanderuit eigen kring.
Asiento II speelde op Damacor Zon
dagmiddag een snelle en enthousiaste
wedstrijd tegen CHC 11. Reeds in dt
eerste minuut brak Asiento door de
CHC-verdediging en nadat Nijhof mei
een scherp schot keeper Bongers op
de proef had gesteld, kwam de ba!
weer in het bezit van de Asiento
voorhoede, er ontstond een scrimmage
voor het CHC-doel, waaruit het eerste doelpunt werd gescoord. Hierbij bleef
het voor de rust.
De pauze scheen de CHC-ers behoor
lijk te hebben verkwikt, want na de
hervatting tapten zij uit een ander
vaatje. Door twee doelpunten namen
/.ij een 2—l voorsprong, welke zij niet
afstonden.
Deporlivo Sta. Rosa
slaat Asiento II
Emmastad. — Deportivo Santa Rosa
was Zondagmiddag "de gast van Asiento II op Post 6. De in keurig geel
groen geklede jongens van Santa Ro
sa wisten een kleine overwinning te
behalen. Voor de rust was de stand
reeds I—o voor Sta Rosa, maar direct
na de hervatting slaagde Ju'ng erin
de gelijkmaker te scoren. Lang bleef
deze stand echter niet gehandhaafd,
want door een blunder van keeper Romano en een mistrap van back Peter:;
stond Asiento al spoedig weer met 3—l achter, welke voorsprong nog vergroot werd tot 4—l. De achterstand werd
verkleind door Calvo met een frai
schot van recht-, on teen cvin lr*°
de overigen;- correct leidende scheids
rechter een schot tegen de onderkan,
van de lat als doelpv.nl
' ■ leek h<
er op alsof de overwinning toch noy
in het gedrang :-.ju kom ; De Asii i!
voorhoede had hierna r< ht ■;• p, ■< .
ces meer, terwijl ook do Santa
aanvallen zonder resultaat bleven.
Toen om even 18 uur de scheidsrech
ter afblies, was de stand nog steeds
4—3 voor Deportivo Santa Rosa, dat
hiermede een verdiende overwinning
in deze zeer sportieve wedstrijd had
behaald.
Het jubileum van
hoofdagent De Later
Willemstad. — Doordat men ons blad
niet heeft uitgenodigd bij de huldiging
van hoofdagent De Later ter gelegen
heid van diens ambtsjubileum, hebben
wij darover geen verslag kunnen ma
ken. lets dergelijks heeft zich inder
tijd ook voorgedaan bij het afscheid
van Hoofdcommissaris Venema, toen
ons blad evenmin een uitnodiging ontving.
Wij betreuren dit ten zeerste en wij
maken hiervan thans openlijk melding, opdat onze lezers weten, dat onzer
zijds van geen, verzuim sprake is.
Vermiste Teca

gevonden?
Willemstad.
— In verband met de
vermissing van de ~TACA", Venezue
la, dat Donderdagmorgen is opgestegen
met slechts één persoon aan boord en
met onbekende bestemming is verdwe
nen (zie Amigoe van Vrijdag jl.) ver
nemen wij hedenochtend het volgende:
Het betrokken vliegtuig is de YV
v,r,,„in,P oo r.uchtvaai-t Maat
schappij „TACA". Het toestel was op
lona, Cumana, Perlamar,
en Maturin vs. In Maturin was de co
pilot Guilieiniu Scriat:. niiuri bezig me benzine laden, terwijl de captain Luis
Toro en de stewardess zich in het ho
!el aldaar bevonden. Gewoonte ge
trouw was de co-pilot achtergebleven
cm de benzine in ontvangst te nemen.
Voen het vliegtuig gereed stond voor
vertrek, is Schail'erhort ingestapt en
met onbekende bestemming weggeVl
ogen. Direct werd een speurtocht on
dernomen door toestellen van de ver
schillende luchtvaartmaatschappijen
maar van de ~A?.o" was geen spooi
ie ontdekken.
Naar verluidt is Zaterdagmorgen een
S.O.S. ontvangen van Schaffenhorf
■vanrin hij mededeelt geland te zijn
'en Zuiden van Caicara del Orinoeo.
Het schijnt, aldus wordt gemeld, dat
hij uitgeput is en gebrek heeft aan
voedsel. Een toestel van de L.A.V. is
met een reddingsploeg opgestegen om
de plaats, waar Schaffenhort' is ge
land, te localiseren.
Intussen is de reden, waarom Schaf
fenhorf er niet het vliegtuig vandoor
is gegaan, nog niet bekend.
A.B.C.-bus zakt door
de knieën
Willemstad.
— Het zou zijn nut kun
len hebben indien van gouvernementsvege de noenbare vervoersmiddelen
van het ABC-autobusbedrijf eens aan
•en nauwkeurige inspectie onderwor
len werden. Het is reeds meerdere maen voorgekomen, dat autobussen van
'it bedrijf een mankement aan een
'er assen kresen, waardoor zij tijde
ijk uit de dienst genomen moesten
vorden. •
Bij de Rotonde is thans weer zon
■vs door de as gezakt en in de greppel M-echt gekomen. Het is weer goed af
■'open, en er waren geen persoonlijke ngevallen te betreuren. Openlijk wordt nu gefluisterd, dat
■et materiaal niet deugdelijk meer Is.
let feit, dat van dit ongeval heden
ochtend aan de pers geen mededeling
verd verstrekt, geeft voedsel aan die
.edachte.
Wij vertrouwen, dat een onderzoek
al worden ingesteld naar de deugde
ijkheid van het rollend materieel van
iet A.B.C, bedrijf, opdat het publiek,
lat van deze busdienst gebruik maakt, zo weinig mogelijk gevaar wordt blootgesteld.
ROXY: „Lucia de Lammermoor" 19.00 en 21.00
uur. ...
CINELANDIA ,',La Intrusa"; 19.00 en 21.00 uur
CARIBE: „Zumbies of the stratospher" (I), 20.00
utfr.
REX: „Secrets of the Inca's"; 20.00 uur
ROYAL:
..Battle taxi"; 20.00 uur
AGENDA
WEST-END:
Island of Doseres" 19.00 en 21.00 uur
SUFFISANTTHEATER: „Desperado"; 20.00 uur
APOTHEKEN:
De nachtdienst wordt waargeno
men in Otrobanda door Botica del
Pueblo, Breedestraat 82 (0) tel: 23'US;
in Punda door Botica Wilhelmina,
Hendrikplein 7, tel: 12380.—
| Curacao Trading Co.
s U scheert zich veilig, snel >
< en volkomen glad met
ij Braun Efietirïsch
Seheercapparaat
De kleine BRAUN
;! voor slechts ƒ 20.—
voor 110- 220 volt,
in plastic etui.

De BRAUN DE LUXE ƒ 35._ no
- 220 volt
in leren etui.
METROPOLIS Heerenstraat 33
| Tel. 11916-12456
k
, ts [om zijn koele verkwikking) f
AIaïCÖE tfï CURACAO Maandag 11 Juli 19* 2
CÏIXIPI.ATUTIIA Heden Maandag 11 Juli om 7 en 9 n.rt*
ij
. **»*n«i*t«HW*** —
SENSATIONEEL PREMIEREI —
]' Het meesterwerk van Caridad Bravo Adams.... het radio hoorspel da!
!; zoveel opgang heeft gemaakt nu op de Screen. . . .
CHARITO GRANADOS

- EDUARDO FAJARDO in:
„IR INTRUSIE" „GABBIELM" J
; (Geheel in het Spaans). .
! Zij werd.achtervolgd door haat -en door liefde beschermd! Een schil'Jr
] terende filmwerk die IJ zeker niet mag verzuimen te zien' Onvei
5 lijk.... Groots!!!
j Fis. 1.50 - 0.90. Kinderen geen toegang
ij. DINSDAG 12 OM 7.00 en 9.00 N.M. „THE LADY GAMBLES"
n A v V __ Heden Maandag 11 Juli om 7.00 en 9.00 n.nWJ
KOLOSSAAL PREMIEREN
> Een pracht muzikale film waarin optreden de beste artisten van de lö'l
'; liaanse opera..
: AFRO POLI
- NELLY CORRADI
- MARIO FILIPPESCHI
ij ITALO TAJO
- ALDO FERRACUTI in:
„LUCIA DE LIIMMERMOOR
•'■ (In het Italiaans met Spaanse tekst).
Met het orkest en koor van de Italiaanse- Opera van Rome!!
jj Fis. 1.50
- 0.90. Kinderen geen toegan*;
f DINSDAG 12 OM 7.00 en 9.00 N.M.: „NOSOTRAS LAS MUJERES^
ij Ook Uw huis
- in dé Cunucu ÊÊ_m&
kan voorzien zijn van een ÊBBè

m..
.
~n Philips Radio!
* Pickupen extra luidsprekeraanslui* \
< tir»g
-| PRIJS FL. 185.— met 10% korting bij
S contante betaling.,
i ■ Op afbetaling:
FL. 30.— PER MAAND.
Palais Royal
\ Marchena Moron & Co. N.V.
MOTORRIJTUIG- EN
j:
' '
MOTORBOOTBELASTING 1955 T
De Ontvanger van het eilandgebied Curacao, maakt hierbij
bekend dat ingevolge art. 6 van de „Motorrijtuigen motor*
bootbelastingverordening" (A.B. 1952 No. 9, zoals gewijzigd); ,
de belasting voor Motorrijtuigen op meer dan drie wielen Ui' ;
ij TERLIJK 31 JULI 1955 moet zijn voldaan.
De Ontvanger voornoemd/ 1
j O. A. PALM.
I -R. K. Ambachtsschool „ST. JOZEF"I
> van Leeuwenhoekstraal.
\ -^|
> i
> Op Zaterdag 16 Juli van 8.00
12.00 uur bestaat er gelegenheid tot het
{ aanmelden van nieuwe leerlingen voor de afdelingen:
MACHINE-BANKWERKEN
! AUTOMONTAGE
! TIMMEREN
l ELECTROTECHNIEK
LOODGIETEN EN PIJPFITTEN
> Bij aanmelding moet men een geboorte bewijs of trouwboekje overleg' j'
! gen.
; Verder moeten gegadigden 6 klassen van een Muloschool of 7 klassen
'. van een lagere school hebben doorlopen, en 13
16 jaar oud zijn.
> #
' Het toelatingsexamen zal gehouden worden op Donderdag 21 Juli a.s. |
\ 8.00 uur.
Nadere inlichtingen zullen gaarne bij de aanmeldingen verstrekt worden.
Ta Vlieg per KLM naar*** A
5 MIAMI +
' a • Dagelijkse vluchten van Curacao en Aruba In snelle A é /"JrJ. Convairs 340 W
r • Aansluiting in Miami naar New Vork, Chicago a
A v en alle andere belangrijke steden in de V. S. Am
en Canada W
AS''xS •• • topt daB e' | J|(S in Jama|ca i dr|C maa| per a\
.'■ %\ week in Havana éW
r f\ r • Eersle k,as se diensten met co*ck* *
Al*W '% tails en uitstekende maaltijden aU
s n/ia* 51ISr> Inlichtingen verstrekken: CURACAOj JT
r 1 l\» KLM ' TeL ,02 °- 2 ' 32 ARUBA: Eman A ■i*&**W-W&>, Z%\\ Trading Co,, Gen Agents, Tel j5Af i'" f" -v\ N 1553 en alle erkende reisagentschappen wp
'&**&£&sso
'
;ÊÊ A
- /t :-'-/Sr ÉHÉfM fifl HL
I CONTAFLEX 11 1 I
jj is nu ook een denkende camera gewor
jj dtn, dank zij een ingebouwde
'
jj belichtingsmeter j
Naasf de voortreffelijke CONTINA U-a is nu ook de spiegelreflex \
| CONTAFLEX voorzien van een belichtingsmeter, zodat naast de voor!
delen van de spiegelreflex óók de belichting gemakkelijk kan plaats ;.
vinden zónder een belichtings meter boven op de camera te plaatsen. ','■
; De (kleinbeeld) CONTAFLEX is hierdoor nog UNIVERSELER ;
geworden, want naast het gemak wan de reflex, — men kijkt
door de lens en men krijgt op het negatief wat men ziet, terwijl U maling kunt hebben aan alle parallax-problemen —
heeft de CONTAFLEX ook de instelwig, zodat automatische scherpinstelling ten alle tijde gegarandeerd blijft, voorts heeft ;
c de CONTAFLEX een automatische diafragmastop. >
U stelt bij volle lensopening in, U drukt op de knop en dan ';'■
springt automatisch het diafragma naar de gewenste stop. !;
En naas deze wel bijzonder fraaie voordelen is de CONTA;
FLEX II uitgerust met een haarfijn reagerende en fijngevoelige ',\
belichtingsmeter met de lichtwaardeschaal. I;
De CONTAFLEX denkt nu voor U, de naald van de belich
tingsmeter slaat uit en door één enkele beweging is ÈN het ;
diafragma ÈN de tijd ingesteld.
■ Voort is er een synchro compurslaiter (tot 1/500 ;!
sec.)
■ ingebouwde selftimer ||
■ volledig gesynchroniseerd voor M en X ||
■ stevige bouw en fraaie vormgeving !;
■ gemakkelijk laden ;!
■ automatische beeldtelling en sperinrichting tegen j;
dubbele opnamen i;
■ en uitgerust met de wereldberoemde TESSAR f/2,8 i
lens in brandpuntsafstand 45 m.m.
En al deze karakteristieke ZEISS kwaliteiten voor slechts ji
11. JU O."
(' nc '- zwaar lederen en elegante paraattas).
CONTAFLEX I (zonder belichtingsmeter, mcL paraattas) |:
11- 245.
A. Vft,V/ XViV'XtWI [tegenover de HM] •:
Dictator Josip Broz Tito glimlacht naar Oost en West Voormalig agent van Moskou
en partisanengeneraal werd
„succesrijk” staatsman
Maar achter een neutrale façade
verbergt Joegoslavië een
communistisch regime
(Speciale correspondentie)
Ine. vTn
• een stotsmm van een betrekkelijk klein en arm land zon
Qi aii T,n'ns, kunnen smaken als de dictator van Joegoslavië, Josip
(Hsl-nrt l°' et onderdanige bezoek van de heersers van het machtige
Kwheiri i afvalli £8 Joegoslavische partijgenoot heeft de wereld met
'anvlöèk ffesla?en - N°S nooit had het Kremlin een eenmaal uitgesproken
ronden v 5 ZUlk een vernederende wijze weer opgeheven. Over de achterts'is m»
Ue? eie oorzaken en mogelijke gevoVren van deze ontwikkeling is
fet een n • i
penoe * geschreven. Maar wie is deze Tito, die, aangedaan
**t BHinH j w's ufclforti en m«t een glimlach van onverholen triomf op
Pu ar-»vl ln s,ee'' t zittende colbertjes en met zuurzoet gelaat uit Mos
?>mt'hV si
e*" ko,)S van het communistische regime ontving? Hoe
eze voni ie leillen cle tiolitici van de westelijke en oostelijke wereld bij
oimahg-e communistische agitator en terrorist de deur plat lopen?
„Ik hen tevreden” i, J LHtac T,;V /-,
?n o-, v > n
":i,n handlangers zül
• v/raak door
e rek'n'V luet «"lopen. Hun zal
■V'.OMd ! : ' \"" 1' hun bloeddorstige
■orden \T hun afstotend verraad
pelt: ..P >r?-j?"teepd
" vobr\kn de C .nU!
Tclj:'e minister-president
s ..in ~v")*yarschalk Boël
'•■■> t-rni ''e Prt'n geleden. Dezelfde
!; " hAtaSfn
"nl
aT in Beli
,;,,.,.. ;-k(, 'Hnonder een „reke
K'r.'oörrv.
f , en vols'agen ander saldo
»t,v= «ta»j vo,l ''dige erkenning van
■r.M?eh° 'r ' Politie.:. „De fasi"-o-.<lie:; is een bende van
»i er',.. ;
d ° ri oor de Britten en
I- :.n ; if, "r.",Xv>rd gehuurd, een bende
"'
h f ,;e va derland-verra^eFs 'Lloai
' Kroestsjev, die in Bel
B e en rif erstH ui| h t vliegtuig stap
i- iiHlruehti ff , '0p
l 1
'er
" vorradef" T ito met **<wïr*2 harteHiWieid omarmde,
<•- 'i "het ï"
s verklaard. De leiders f™<W. TUo
rnöok ?
Vol'anderde» van
lir«enrtVlB*e dictator wordt al|f-TYA ,; a '10l!wd als een handig laiii ppi r;i e " «larhtshlokken en
' Indische minister
fWt'-'f -w.:^..,.,:
I' n tcVi
;•'•■'■ ":.■.«;., , , . , tL'n l ' "
«rug le so.Tr c°nseqiienties
Letterlijk gemeend
Op een ogenblik, dat tussen Tito
no« aües koek en ei was en hij .k." a.s trpuw en Beßoorzaam votee) ■
"
van Stal;,, gold, sprak hij woor,
" f ftoeüéf als
, d °e!vie vool hèt ImT„ . v. <-,(!,,„ 1,,-schouwd: Het
ver'Wnl
!M,> '" Tito
' s r<'gerii,gs
s .n';' nS '•■V, :!,st "e bouwer en bo
■'■■ Vn V,a"•e«en toekomst te i'iwlèn!/
" et in dl
* Kritieke
' l6al a'Tn
UlX'hi" in Tito vati he* bc'
■ aan een communist gezien die
ne,n
l? ff\\rUeg^ove"a^nwer!
h.i in ,e tel^PSten? Een J>i t is. dat
;
«eede wereldoorlog, tegen
M-stmm. tde leider van de
; s «ouu,. Joegoslavische verzetsgeneraal Mihailovic, liet
nenl»nfn d? communistische partisa!ttS*t THd op grootscheepse
rs,eunde en zi.jn Voorbeur
zoon n=i'k onderstreepte door zijn
ö.n',Lnfr'ndol,,h als geallieerd verban
van Tft'
Cl': rr
. naar het hoofdkwartier
de WeslP n^
Vaa''C"gen "Tito dooc,t
verklßrti» DhlWs," was de bondige Kaf Hot B,
(,!0 CnurchiU toentertrjd
terdo-ht L
e in iedere geval de achC Jan het Kremlin op, dat niet ka bete', dat Engelar.d en Anuria?ent a?s
gT?
0S een communistisch
onzekerhoiH
7:oUden steunen. De
fel dwh,T Rusland blijkt uit het «iï4mrtas
°rte
Uld later met de
eenkwan P *5 k° ning Pt-,ter over"
Pen tot »mL ec";lzijdse gezantschap
W* assades te verheffen en
loofde Toin wal'enleverantieS be
de repubHpb?0p 29 N°vember 1943
verbood naar
U,t
Tlep «? koning Peter
keren, noemrt J° egoslavië terug te
..dolkstoot tt het
..Kremlln dit een
Tito een L\l % f"?
• Reed s toen was
»achü£bhè?£
Vo °r de Russisclie
~// G
,nl Draza Mihaüovic, leider r Komngsgeztnde Joegoslaviscae
';'., sa7,en in de oorlog en uiige,' ohen vijand der Duitsers, in 1946 uvor een van Tito's rechtbanken verooideeld en terecht gesteld wegens
„collaboratie".
Aloysius kardinaal Stepinac, de Rooms-Katholieke primaat van Joe
goslavië, zuchtte jarenlang in één
van Tito's gevangenissen, werd daar
na vrijgelaten, maar mag zich niet buiten het hem als verblijfplaats
toegewezen dorpje begeven en zijn ambt niet. uitoefenen.
Loopbaan van een agitator
Tito werd op 25 Mei 1892 geboren. In zijn jeugd zwierf hij als leerling
hankwerker door Europa. Tijdens da
eerste wereldoorlog is hij soldaat in
het Oostenrijkse leger. Hij wordt ge
wond en geraakt in Russische krijgsgevangenschap, waar hij zich bij de ewistisöhe revolutie aansluit. In „" K:«'''t hi-i naar Joegoslavië terug, in 1929 wordt hij wegens communisS
e
. tot vijf jaar dwangShW M ' Wanneer hij zijn Et heet * uitgezeten, krijgt hij In J °Sl°",rn opleiding tot agent, waarTn P?rfT de S' burgeroorlog natirfniii S 9rganisaior van de ïnter
-1937 krW ? gade werkzaam is. In
193 i ve nV'
J de opdracht de sinds
,;„ T\ e' bod
, en ...communistische pari*
v , . 'KSB^te ne te reorganiseren. In
leger \an b° UWt een **!?*
bereki
" Titn,"
1*" ° P ' dat tot f' riTrim,™;,
° le §t weinig nadruk op LS^
SChe 'eerstellingen van het
anTel» %'■ maar «weept vooral het
Slavische If
lonali sme van de Joego
nf. Tr, I eme b°eren en arbeiders op. in deze jaren legt hij de gfond
n s^aat
ü
ste
Z l' Jt\maCht
"
osi « e die h?T
met Rusland t?!V 948 01
> cc" br6UIC met tuisland te laten aankomen.
Joeeos?aU
n
i' al
>, Van de Duitsers in JOegOSlaVle in het Vnni'i mrvan 1941 bouwt Josip Broz%Uo°Wn communis:
-Fi
een
. fooi' difr JrtS, dt öe Duitsers al spoe
B^a
g K
d e
Ut
te
be"e°Ue?
k \ed?- b
ri
ero,
TUo
n
-s partisanen e orga
nisatie van Mihailovic die na ac ver
waamn TH le V'
1 herstellen. De wijze,
heeft ve,n o,
,als h « in IMS de macht heeft veroverd, de oude Mihailovic en veie van diens aanhangers — allen
wa^aVri'
6 hU
H
n "ebben ge
de Duitseis
°nder» t'onrise strijd tegen
hfai iïr-1%1 T negens „collaboratie" mfns tian h. Voriiit één van dG
Te ensboet
6 bladziJ den uit Tito's bonte levensboek maar bleef tengevolge van t iiw O7r" dmgsroes in he buitenland "i«wel onopgemerkt '
JareT na de oorlog scheen brlff rn« onder !eiding van Tito
zelschan L te
, marcheren in het ge
Oost en 7 r-/^01 ' Rusland beheerste
stnren M„Zui-d"° osl-Europese satelliet
fen v°£ t m
IUIlUl werd Tito -»den!
IJzeren de landen achter het
nr, Ti* Go.rd«n overal, waar hij kwam,
van hot
USTie Wilv;e d"or de zetbazen
kwim h 0 ? ren?Vn ontvangen. Toen
wenste nfpfbreUk met Moskou. Tito
te "ooen fn aan de leiband der Russen Kremlin nni
gl " g Z%n eigen weg. Het
cotraL h°°rdde me t troepencon
grens mit l
gS
, de Joegoslavische
"Ti oï',l n ■ /an honderden
staten m de aildere saltellietstaten en met een oDroeD aan de
ia«ei luo te liquideren. .
Dreigende chaos
er zich daar ondertussen van overtuigd had/ dat z'jn conflict met Moskou geen comedie was, werd hy met open ar
men ontvangen.
Want hoe vreemd het ook klinkt:
de communist Tito was voor het
Westen een uiterst waardevolle pion. Het IJzeren Gordijn had een opening gekregen en, wat nog belangrijker
was, de overige door Moskou onderdrukte volkeren van de Balkan kouden aan de geslaagde ongehoorzaamheidsactie van Tito zien, dat de
macht van het Kremlin ook grenzen had. Daarom werd Tito als vriend
van het Westen geaccepteerd en
dank zij grootscheepse Amerikaanse hulp kon hij de economische toestand van zijn land geleidelijk verbeteren Zijn statiebezoek aan Engeland,
enige jaren geleden, tijdens hetwelk
hij -door koningin Elizabeth en sir
Winston Churchill werd ontvangen,
vormde een persoonlijke triomf voor
de boerenzoon uit het gehucht Kumrovac bij Agram, een triomf die nog
werd overtroffen door de knieval, die
Boelganin en Kroestsjey onlar.gs voor
hem deden. Geen wonder, dat Tito. na het Russische staatsbezoek tegenover de journalisten van ganser harte kon verklaren: „Ik ben tevreden!"..:...
«,Jil?'ï« ,d - ondanks het isolement,
touw"
h,J..geraakte J het Westen verbouwde /.un politiek aanvankelijk nog
Moli-7„
S and ' Een Paleisrevolutie vem
w ■', • V'°
UW geble\en communisten wist m te voorkomen en een snelle mobilisatie van het Joegoslavische leger verhinderde e; n inval van de
Russen en de legers jler satelliellan
Tr^ iett
,cm.in stapelden zich voor de
kmnfiH? vlsche dictator schier pnover«K U ?oell«kheden op. Zijn Hus
ihari ,''aadK^ve,' s' die hem geholpen nadden bh de wederopbouw van zün and, waren vertrokken de Russische 'leveringen van voedsel en industriële &|f«fn uft en Joegosli
v . .'/rni een economische chaos te
P-w^./ en hongersnood te voorkomen, en ook om bewapend te MÜven I
cc.i Russische inval of door'het Krem

n?i Beinsp4reerde contrarevolutie, werd l t*
°"g€;n toenadering tot het •westen te zoeken, en aangezien men
Josip Broz Tito in zijn geheime hoofdkwartier in de Joegoslavische 'bergen
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rode dictator houdt van selifyak
spelen....
„Neutraal”, maar toch communistisch
Tito staat thans hoog aangeschreven
in de internationale politieke wereld.
Verleden jaar schenen Engeland en Amerika zelfs niet ongenegen hem uit te nodigen lid te worden van de
organisatie van het Atlantisch Ver
drag. Sindsdien heeft' Tito te kennen gegeven zich liever nauw bij het blok van neutrale staten aan te sluiten, waarvan de premier van Indië, Jawa
harlal Nehru (die binnenkort een bezoek aan Belgrado zal brengen ter
beantwoording van Tito's bezoek aan
Indië aan het emde van het
jaar) de 'leider Is.
Maar de vriendschap tussen Tito en
Pancl*t Nehru en de in het oog vr
lende pogingen Van deRussise. e
machthebbers om de viiendschiC]
lijk.verhouding nasi de „verrader" I'ilo te herstellen helekenen'ge nsz'.i.s,
dat het Westen zijn Interes
— voorlopig klaarblijkelijkgrihesf"
den
— heerser over Joegoslavië hei t
verloren. Van een strijd met sm
woorden en dreigingen' (waarvan hinsky een typisch verte'-vinvoordlev ■ was) is de köwde oorlog óvérgéï?* 'i in een stil gevecht om de kunst i i •
neutrale staten, waar Rusland syn .1
mee tracht te omringen, en Ülé 1..
groepen — het Westen en hei :pri nistische Wok — gaarne als h»»mely
schoten zouden winnen.
Toch moet men, hij a!le aantlSip}/.
die de staatsman Tüo thans gen. nooit vergeten, dat hij ais eomidun m is geschoold en tot de huidige t: communist is gebleven, e.i dat Jo
gpslavie volgens .
methode wordt geregeerd, -eek ;■
L'cnt Tito op enkele puiilen wel een' de hand met de leer van Marx >■
Stalin om zijn popiiiaivè.t >>><
boerenbevolking van Joegosla...
niet te verliezen. De wereldsituatie draaft er toe hij dat Tito zijn politiek met succes kan doorvoeren en leidde er tevens tOe dat de herinnering aan vele verwerl pebjke gebeurtenissen; zoals de behandeling van kardinaal Steniaac en 1, ■ onderdrukking van de vrije menin uiting, bij velen op de achtergrond ;s geraakt. Het is verheugend, aat W. land door de gebeurtenissen in Joegoslavië op de Balkan aan prestige ei macht heeft.ingeboet, maar deze voldoening mag er niet toe leiden, d. ;
men uit het oog verliest dat roe 1

slavie een onvrij, dieturiaal en \... gens communistische principes bestuurd land is!
LONDEN 3 COMMENTAAR
(Van onze Londense correspondent)
Blauw
van de kou, geteisterd door
de tocht die inheems is op alle
schouwburg-tonelen, maar vastbe
sio.en niet te rillen (vanweg de zonde>, zo redden de jofferen de kunst en de
kuisheid voor Brittannië. Want de zon
de schuilt niet in de blootheid, maar
in de beweging. En zelfs daar moet
men onderscheid maken. Hét is zonde en derhalve verwerpelijk zich te be
wegen, het is geen zonde bewogen te
worden. Dit zijn van de Britse zeden
]; ïr de grondbeginselen.
■ En als U op Zaterdag Eros de rug
ti..'draait in Piccadilly Circus en Ö
voortbeweegt langs Shaftesbury Avenue, o- straat die in haar naam de nage
dachtenis eert van dezelfde liefdadige
edelman ter wiens ere Eros woont op
het middelpunt van het Brits imperium, zult U reeds om tien uur in de rrior
grn een lange file mannen kunnen zien staan in een zijstraat aan Uw linker
hand. Soms regent het en soms schijnt de zon, en in bedoelde straat, die
U,r£at Windmill Street heet, waait gaarne de wind. Maar ongeacht de weers
omstandigheden vertonen de gelaten
aer wachtende mannen altijd dezelfde
uitdrukking, de ietwat krampachtige
u.tdrukking die men kan zien op de
gezichten van mensen die proberen te
kil ken als waren zij „elders en niet
h.ar", de gelaatsuitdrukking van hen
die Haas. heten, en van niets (veten.
Uangs het trottoir kleppert 'en 01 de
gebogen zwerver met twee blikken le
pels tegen zijn knie terwijl een onge
v. f . ssen en rijkbehaarde medezwerver
vs isjes speelt op een valse mondhar
monica, zulks om de mannen in de
ü e te vermaken tijdens het lange wachti-il. Doch op de strakke gelaten van
ü.' wachtenden is duidelijk te lezen dat n.gts op aarde er ooit in zal slagen
Kun enig vermaak u bezorgen. Deze
ii.e wachi totdat Londens meest be
kende variété-theater de Windmill, om
na II twaalf zijn deuren zal openen om
in een doorlopende voorstelling te to
ri; n hoe de kunst samen kan gaan
i,iet kledinggebrek. En indien die man
nen met de stroeve struisvogelver.len
en zich reeds zo vroeg opstellen langs
het trottoir, is dit niet uit angst anders gsen plaats te kunnen veroveren in de
..unstjnrichting, doch alleen uit angst
d;il ?.i| niet de juisle plaats zullen krij
gen, namelijk een op de eerste rij.
De minister lachte
Wij
hebben eens in het 'ngeri.uis
wijlen Ernest Bevin. 1 . nis een
debat over de buitenin ...e poli
t: , zien lachen lot zijn maciii.ge ■«,
ï .liji begon te deinen van plezier- Op
zijn breed gelaat lag de vreugde nis
e. n kaasfondu op een bord met uien
soep. En dit alles alleen maar omdat
hij de woorden ..Franse roman" had
gebruikt. Vele Lagerhuisleden grijnsden
nede van geestelijk genot. Later in de
v -1.- <yprd een l>nks w""'fnl« , M c ' ■•"=
over dit onschuldig genoegen van Be
vin, want volgens het blad had de Britse Minister van Buitenlandse Zaken
dienen te beseffen dat er ook nog an
dere Franse romans bestonden dan wat Bevin (en met hem vele Engel
sen) geliefde te verstaan onder
~French Novel". Een eendere reactie is bij vele Engelsen waar te nemen als zij het woord Parijs op de lippen ne
men, want dan gaat het als iri het liedje waarin de lippen ~Nein!" zeg
gen, ~doch deine Augen sagen Ja".
Want de mond zegt Parlis, terwijl de
ogen Place Pigalle zeggen en Folies
Bergères. Het vreemde, aan dit soort
reactie is dat de Franse naaktnijver
heid uitsluitend riioèt bestaan van toe
risten, waaronder vele Engelsen, terwijl Engeland zelf een soortgelijke industrie bezit van veel grotere omvang dan de
Franse, en vrijwel uitsluitend bestemd
voor inheems kunstgenot. Je vindt de
ze revuetheaters on talrijke plaatsen 'm Londen en overal in de provincie. \ e
le dezer theaters en het door hen ge
boden kunstgenot zün van een niet te
beschrijven vulgariteit, zij beheersen de gehele variété-wereld van Groot-Brit
tannië. De oude rondborstige vulgari
teit van de eens zo beroemde Engelse „music hall" heeft plaats gemaakt voor een geheel nieuwe kunstvorm, en de directies van deze talloze ontkledingsin
stituten geven openlijk toe dat een
winstgevende exploitatie van hun thea
ters niet langer mogelijk is zonder textielgebrek.
De programma's zijn altijd hetzelfde
in de goedkopere volkstheaters, die verreweg de meerderheid vormen. Er is
een niet al te goede goochelaar, er is
een vermoeide hond die kopje duikelt.
Soms is er een aap op een fiets of
een papegaai die vloeken kan. Er is
een acrobaat en een acrobatenjuffrouw, een paar (geklede) danseressen. Er is
een conferencier in wiens ogen sedert jaren de verveeldheid ter woon is. En
er is een beetje muziek. Maar dit alles is niet van het minste belang. Alle gedresseerde honden, alle goochelaars
en alle conferenciers kunnen hot pu
bliek gestolen worden. Waarom .het gaat is ..the nudes", de ongeklede iofferen
die roerloos de kunst staan te beoefenen als achtergrond voor een aantal
van de dansnummers.
En men denke niet dat de gezel
schappen die de kunst zoeken in de
klederschaarste (er zün vijf-en-veertig
van deze gezelschappen die niett anders doen dan het gehele jaar door Enge
land te trekken, 's winters in de ste
den, 's zomers in de badplaatsen) dis
creet en op kousevoeten door het land
sluipen. Verre van daar. Schreeuwerige aanplakbiljetten en grote foto's van het geboden kunstgenot maken op door niemand mis te verstane wijze duidelijk
welke waren worden aangeboden aan
het publiek. En de namen van deze
revues vormen eveneens een belangrijk hulpmiddel voor onmiddellijk begriipen. In het Londense Fulham zagen wij on
langs op de gevel van het Granville
Theatre een aanplakbiljet waarop met
grote letters de titel stond te lezen van de show. „We never clothed", heette
het, een zinspeling op het moederhuis
van .deze kunstvorm, de Windmill in de West End, die als motto voert ..We never Closed", d.w.z. gedurende de
bombardementen van de laatste oor
log bleef het tneater onvervaard open,
bleven de kunstenaressen onvermoeid
bloot.
Andere aantrekkelijke titels die wij
ons herinneren zijn: ~Nudes is News",
~Yes. We Have No Pyamar,", „Don't
Point. It's Nude", „Naiightv Nlghties",
~French Tit-Bits", „Halt, Who goes
Bare?", „Parisienne But-Up" en „Front
Page Nudes".
...had hij zijn projectiel afgevuurd
De gelaatsuitdrukking van hen, die Haas Men....
Er was beweging
Het
zou evenwel onjuist zijn te me
nen dat van hogerhand niet
wordt gewaakt tegen kunstver
schijnselen welke zouden indruisen de Britse publieke zeden. De zonde
wordt streng bestreden. En, zoals wij
zeiden aan het begin, de zonde schuilt
volgens Britse begrippen in de bewe
ging. Zolang de kunstzinnige jofferen
stil staan, is de deugd gered. De zonde begint als zij zich bewegen. Derhalve
daan de (slecht-betaalde) nymfen tij
dens hun kortstondige nummers volko
men onbewogen, en hun gezichten ver
tonen evenveel geanimeerdheid als ou
de stukken schuurpapier. Want ook ge
zichtentrekken is voor deze artistes verboden door de censuur. Maar ook daar is niet alles mee gezegd. Voordat de
censor zijn goedkeuring hecht aan een
voorstelling moeten foto's worden over
gelegd van alle ..Poses" en als de ..po
ses" als onzonriig zijn goedgekeurd door de censor, mogen zij tijdens de
voorslellina-enreekg nimmer gewijzigd
worden. En als een long
ontsteking krijgt van de tocht; en e-n
substituut moet worden ingelast, dan
moet haar foto eerst naar de censor.
De zonde schuilt in de beweging. De
ze kunst kan alleen eoefend worden
door onbewogerien. Met natuurlijk ten
belangrijke uitzondering. Want ofschoon
zich de .jofferen niet mngen bewegen,
staat nergens te lezen dat zij niet be
niogen worden. Derhalve dosp
ren de artistieke leiders van deze .ver
toningen hun artistes op draaischijven.
En terwijl een aantal k '-naressen
in klppevel roerloos Gr 1' "xidiiiiv n
pogen na te doen. drf de schiii
langzaam rond. want w: c-n .».
niet zondigen.- Dat spreekt ook
niet-Britten vanzelf. Maai wn. die let»
zijn beginnen te begrijpen van de mo
rele opvattingen die ten grondsla
gen aan sommige Engelse kunsl vor
men, hebben ons eens geplaatst . ge-r
zien voor oen moreel vraagstuk waar
van wij de oplossing nimmer hebben
kunnen vinden. Een Engels dagblad
berichtte een keer dat een tongérn: n
die een bezoek bracht aan een dezer
revues een katapult en een scherpe kiezelsteen had meegenomen. Tijdens een
van de onbeklede hoogtepunten had hij
zijn projectiel afgevuurd, waarop zich
een kunstenaresse met een luide git
hevig bewoog. De dame handelde niet
uit vrije wil en moet derhalve als on»
schuldig winden beschouwd. Maai, via
wij ons af. was de zonde, bedreven
door de jonge man, een vreemde of
alleen maar een zonderlinge zonde?
Terroristen op CYPRUS dreigen
politie met dood en verderf
Nicosia.
— De „Eoka", de „frontlinie-organisatie" der Cypriaanse Grieken,
die Cyprus desnoods met geweld van het Britse rijk los willen maken, heeft tot de politie van het eiland gerichte pamfletten doen verspreiden, waarin onder
meer wordt gezegd: „Zwarte dagen wachten de tyranncn van Cyprus. De ver
raders zullen zwaardere straffen krijgen.
Verzet u niet tegen ons, of wij zul
len uw lichamen rood verven met uw eigen bloed. Hij, die zich tegen onze
beweging verzet, zal terechtgesteld
worden. ledere politieman, die een
vaderlander heelt gefouilieeid, zal
worden neergeschoten".
Men vermoedt, dat Eoka-ledcn de
bedrijvers zijn der aansla sinds
begin April j.l. op Cyprus zijn gej en waardoor een aantal personen .
dood of gewond.
Het Britse bestuur vormt thans een
speciale politiemacht om de terroristi
sche aanslagen tegen te gaan. De
~Eoka" heeft hen, die tot deze politie
macht zouden willen toetreden, ge
waarschuwd dat zij dit niet werkeloos zal aanzien.
Verbetering Salk-vaccin
Washington. — De Amerikaanse fe
derale gezondheidsdiensten hebben
i, üat zij een program van uitgewerkt, dat
n in
•jilamming en srdiging ervan.
at Je
300 000 nieuwe
eden van het vaccin-Salk voor het
publiek. (Sinds 6 Juni gold een verbod
ior).
— De consul van Nederland in Lyon
Maurice Jacquet, een voormalige po
tene, is benoemd
cfticier van het Legioen van Eer.
Maandag 11 Juli 4955
Dit bronzen beeld van Sir Winston Churchlll, iets groter dan levensgroot, is
onlangs onthuld in Guildhall te Londen. Het beeld is vervaardigd door de
4S-jarige in Londen wonende Joegoslavische beeldhouwer Oscar Nemon.
„Dar lijkt nou eens", was Churchill's commentaar na de onthulling. Blijkbaar
is de oud-premier dus toch niet zo erg ingenomen geweest met het onlangs
door Graham Sutherland van hem geschilderde portret, waarover de menin
gen in Engeland erg verdeeld waren.
miGöt Dl CÜSACAö 3
Londen, Maart 1953: Tito op bezoek bij sir Winston Churchill.
New Delhi (Indië), December 1954: Tito als gast van premier Jawaharlal
Nehru.
Belgrado (Joegoslavië), Mei 1955: Tito ontvangt hoge bezoekers uit het
Russische Kremlin: links partij-secretaris Kroestsjev en rechts de Russisch»
memiex maarschalk Boelganin,
Dc lachende dictator
Lagere collegegelden
Nieuwe regeling niet voor komend studiejaar gereed
den Haag.
— De reeds geruime tijd
in het vooruitzicht gestelde verlaging
van de collegegelden zal niet voor.
het nieuwe universitaire jaar haar be-j slag krijgen.
De desbetreffende wetsontwerpen
werden in November 1953 ingediend,
Er is een voorlopig verslag over uit-,
gebracht, gevolgd door een Memorie
van Antwoord, doch de Tweede Kamer is nog niet toegekomen aan de vast
stelling van haar eindverslag. Dit
schijnt zijn oorzaak te vinden in con
sequenties, welke de vertraging van de collegegelden zou hebben voor het
bijzonder hoger onderwijs. De bij
zondere universiteiten en hogescholen, die hun middelen mede putten uit de
collegegelden, zouden bij de verlaging
inkomsten derven. Hiervoor is een
compensatieregeling opgesteld, waar
over, naar verluidt, minister Cals en
de onderwijscommissie van de Kamer
het na langdurige onderhandelingen
wel in principe eens zijn geworden,
maar die toch nog.niet in de vorm
van een wijziging van de subsidiewet
bij de Kamer is ingediend. Volgens on
ze informaties zou de openbare behan
deling van de wetsontwerpen inzake
de verlaging der collegegelden hierop
wachten.
Het ziet er dus naar uit, dat de Ka
mer eerst in het nieuwe zittingsjaar,!
als de colleges alweer begonnen zijn,
deze kwestie zal afdoen. Tn ** wets
ontwerpen van Novembr '9*l werd
gesproken over térugwer' 'riyte kracht over het studiejaar 1953—1954; het vo
rig jaar meldden wij, dat de terug
werkende kracht waarschijnlijk be
perkt zou blijven tot het studiejaar
1954-1955. Thans ligt het In de reden,
dat men de terugwerkende kracht zal
laten gelden over het studiejaar 1955

1956.
Gekleurde knopen
Een knopenfabriek vervaardigt kno
pen volgens een nieuw, geoctriooieerd, procédé, waarbij een mooie zachte
glans verkregen wordt met een diepe
gloed als ondergrond. Deze knopen
zijn in 12 modetinten verkrijgbaar.
Door het verkregen kleureffect kan
elke tint van knoop bij verschillende
stoffen gebruikt worden, hetgeen een
belangrijke beperking van het voor
raadassortiment van de kledingin
dustrie mogelijk maakt. De kleuren
zijn kooken watervast. De knopen
zijn leverbaar in alle courante maten
en in een grote verscheidenheid van
modellen.
Mosterd in tube
Een fabriek brengt mosterd, ver
pakt in een plastic tube, op de markt
Bij het gebruik dezer tube wordt niet gemorst, want zodra men ophoudt met knijpen herneemt de tube zijn oor
spronkelijke vorm en trekt de zich bij
de opening bevindende mosterd terug
naar binnen. Daar de tube luchtdicht
afsluit, blijft de mosterd onbeperkt
vers en wordt het verkleuren en ver
drogen er van voorkomen.
Het materiaal van de tube is zuur
vast en reuken smaakvrij. Deze ver
pakking is niet duurder dan de in de
handel zijnde metalen tubes. De tubes
zijn vervpakt in sierlijke doosjes.
Per vergissing
De 57-jarige Harold Millard heeft dezer dagen per vergissing en zonder 't te voelen zijn eigen rechteroet geamputeerd, zo heeft een ge
neesheer van het „Royal Hospita!"
in Vfolverhampton meegedeeld.
De dokter zei, dat Millard, tuiens
gebroken rechterbeen tn het gips
zat, een pijnlijke druk van het gips
verband wilde verminderen door
met een metaalzaag een stuk van
het verband weg te Hij zaag
de echter zijn hele voet even bo
ven de enkel af, zonder er iets van te merken. Volgens de arst was het
been van Millard blijkbaar door het
gipsverband volkomen gevoelloos
geworden. Millard's zuster Lydia was de
eerste, die merkte v;at haar broer
gedaan had. Zij waarschuwde on
middelijk het ziekenhuis, waar men
kort daarna een spoedoperatie bij
Millard uitvoerde.
Lijdia vertelde, dat haar broer
geen moment bewusteloos was ge
weest. Wel was hem in het zieken
huis een bloedtransfusie toegediend
maar volgens Lydia was Millard
opgewekt en wilde hij zo snel mogelijk weer aan het werk gaan.
Documentpapier
Een fabriek van fotografische ma
terialen vervaardigt documentpapior
voor reproductiedoeleinden in drie
soorten: 1. orthochromatisch hoogge
voelig papier; hoofdzakelijk geschikt
voor geschreven, getypte en gedrukte
stukken; 2. niet-kleurgevoelig papier
voor zwart-wit afdrukken en voor het
maken van vergrotingen van micro
films; 3. orthochromatisch iaaggevoe
lig papier voor de reproductie van lijnwerk, b.v. potloodtekeningen, brieven,
en cheques.
— De Japanse regering heeft toe
gezegd de ongeveer 50.000 prostituees
in het land geldelijke ondersteuning
te zullen geven om haar te helpen een
nieuw leven te beginnen. De regering
zal ongeveer twee millioen gulden
<Ned. Crt) ter beschikking stellen om
de prostituees te helpen „fatsoenlijk
werk" te vinden.
DE GEHEIMZINNIGEAUTO door H.A.v.O.
Een Nederl. speurdersroman
92
„Precies! Juffrouw Snabel kent hem
natuurlük reeds, maar mag ik de an
deren even voorstellen: münheer Zonsveld, compagnon en., vriend van de
bestolen juwelier Van Bennekom? Thans zal het u allen duidelük zün, waarom ik sprak van een man die een dubbelrol speelde. Zoals een toneelspeler een dubbelrol uitbeeldt, zo heeft hü het hier in het. pension gedaan. Maar thans is
uw spel uit!" En langzaam doch scherp als een mes besloot hü met de woor
den: Zonsveld, ik arresteer
u wegens verdacht van de moord op'
Rentenaer, Daan Nelsen, bügenaamd
„De Witte" en Mickey Tienhoven."
Zonsveld grijnsde tartend. ~Mooi ge
zegd, inspecteur, maar ook ik vraag
u dit alles te bewüzen. TJ vergeet mijn
•:;dens de tweede moord. U heeft
immers zelf laten onderzoeken, dat ik daar inderdaad geweest ben?"
„Ik beschouw dit alibi net als uw
gramofoonplaat-alibi, namelük handig
en sluw van opzet. Maar stelt u zich
geruvt.. Ik zal dit alibi nogmaals in de
puntjes onderzoeken, hoor! Intussen,
bekent u?"
Zonsveld lachte tartend. „Neen!",
antwoordde hij bijtend.
* •
„Mijn compliment, Bijlman," sprak
commissaris Holdam die zelfde morgen op het hoofdbureau. „Zoals je gezegd
had binnen 24 uur. Maar... hij weigert
te bekennen. Heb je voldoende bewijzen?"
..Genoeg! Voor we 24 uur verder zijn
hebben Zonsveld en juffrouw Snabel
bekend", was het gedecideerde ant
woord.
HOOFDSTUK XI
„Ik vind, dat je verbazend sip kökt,
na zon geweldig succes en zon prachtig complimentje van de commissaris", zei Drost dé volgende morgen tot zün collega, nadat de hospita dé ontbüttafel had opgeruimd en ze tegenover
elkaar gezeten eert püp opstaken. Na
die ernotievollé nacht en vroege ochtenduren van dé vorige dag hadden ze el
kaar niet méér gézién of gesproken.
Zowel Sylvia Snabel als Zonsveld wa
ren na hun arrestatie onmiddellük in
gesloten, maar veel tüd om over hun zonden na te denken was hun niet toegegeven, want reeds spoedig werd eerst 'Zonsveld aan een lang kruisverhoor onderworpen. Terwül hü in het felle licht van een lamp werd geplaatst, vuurden Bülman en Bak tientallen vragen op
hem af. Bijlman kwam inderdaad met overstelpende feiten en bewüzen, dat
Zonsveld de moordenaar móést zün,
doch deze volhardde in een voortdm-end stilzwügen. Zo nu en dan haalde hü
met een medelüdend gebaar de schouders op, alsof hü zeggen wilde „Waar
haal je de onzin vandaan", doch Bül
man liet zich door deze houding niet
imponeren, overtuigd als hü was, dat
hij eindelük de dader te pakken had.
Na hem werd Sylvia Snabel aan de
tand gevoeld, doch het eerste kwartier ging verloren door 3en hysterische huilbui, die voortdurend onderbroken werd door de kreet „Ik ben onschuldig
ik weet nergens van af."
Ook hierdoor liet Bülman zich niet
imponeren. Hü wachtte kalm, tot ze
weer enigszins gekalmeerd was en
begon daarna opnieuw met zün ondervraging. Het resultaat was nihil. Ze
ontkende niet, dat ze zeer bevriend was met Kees Geerling, doch ze beweerde
beslist geheel onkundig te zün van zün doen en laten. Zeker, ze wist dat Zons
veld de rol van Hazelaar en Kees Geer
ling had gespeeld, maar ze had altüd
gedacht, dat hü dit deed, om de mensen eens bü de neus te nemen... Bol
man vertelde haar hierover ronduit zün mening, nl. dat een dergelüke verkla
ring té leugenachtig en doorzichtig was, om er ook maar één woord van te ge
loven. Dit scheen ze zelf ook in te zien en ze vroeg enige uren uitstel, waarna ze een volledige verklaring zou afleggen. Ofschoon het niet gebruikelük was een dergelük verzoek toe te staan, willigde Bülman het in.
In dié tussentijd kon hij zelf nog nuttig
werk verrichten. Hü maakte op zn
Norton een reis naar Haarlem en bracht daarna nog een bezoeje aan penskm
„Belle Vue", waar Sylvia's kamer aan een zeer nauwkeurig onderzoek werd
onderworpen. Laat in de middag keerde hü op het hoofdbureau terug, sla
perig, vermoeid, èn hongerig. Onmiddellijk liet hij Zonsveld halen en nogmaals vroeg hn' hem, of hü een bekentenis
wilde afleggen. „Ik heb niets te bekenhen", antwoordde deze eenvoudig. „Juffrouw Snabel wil een verklaring afleg
gen", zei Bülman. Even scheen Zons
veld te verbleken, doch onmiddellük
herstelde hij zich en zei: „Juffrouw
Snabel kan niets vertellen."
~En denkt u, dat zij niets zal zeggen,
als ik haar vertel, dat ik deze revolver in haar kamer heb gevonden?" vroeg
Bülman, terwijl hü onverwachts een
kleine revolver op tafel legde, waar
in het paarlemoeren handvat de let
ters S.S. waren gegraveerd. .
„Aiiii", zei Zonsveld met ernstig ge
zicht. „Daarop kan zij wel eens han
gen. Da's leln'ker voor haar. In haar
kamer gevonden, zegt u?"
„Juist. En uit uw opmerkingen meen
Ik te kunnen opmaken, dat u alle ver
denking op haar wilt schuiven, zoals
u het al zo dikwijls met anderen hebt geprobeerd. Ik zal juffrouw Snabel hiervan op de hoogte brengen en dan twij
fel ik er geen .ogenblik meer aan, of
zrj zal een volledige bekentenis afleg
gen", besloot Brjlman, waarna hü de
gevangene liet wegvoeren.
Na een half uur
— hij had even de
inwendige mens versterkt
— was Brjl
man weer op het hoofdbureau terug.
Sylvia Snabel werd weer voorgeleid en inderdaad, ze kon wel het één en an
der vertellen, zei ze.
„Dat lijkt mij ook het verstandigste' ,
zei Bijlman. „Kijkt u eens, dit revolvertje, dat naar de initialen in de kolf van u moet zrjn, vond ik vanmiddag in uw kamer in het pension, en daar zowel
Rentenaar als de Witte met dit wapen
vermoord zijn, zou ik wel eens de ge
volgtrekking kunnen maken, dat de ei
genares van dit wapen ook de daderes is Tenzij Zonsveld de revolver van u
in zijn bezit had en hem er, zonder
dat u er iets van afwist, in uw kamer heeft verborgen. Als u dus een verklaring wenst af te leggen, dan zult u mij dus ten volle moeten overtuigen, dat
niet u, doch Zonsveld de dader moet
zijn!"
Als een furie was Sylvia na deze woor
den uitgebarsten. Zonsveld was een
schurk, een boef, een laaghartige ploert.
(Wordt vervolgd)
De grote radiotelescoop bij Dwingelo in de Nederlandse provincie Drenthe
— de
grootste van Europa
— nadert zijn voltooiiing. De grote parabolische spiegel, die
de cosmische stralen op zal vangen, is reeds op het onderstuk bevestigd. De afmetingen van het gevaarte kan men licht schatten, wanneer men de figuurtjes van de werklieden op de telescoop er mee vergelijkt. Men hoopt met hulp van de radio-telesdoop belangrijke waarnemingen op het gebied der sterrekunde te
kunnen doen
TOM POES en de waarzegger
2281
— Heer Bommel herstelde zich van zijn schrik en wendde
zich in grote verontwaardiging tot Bul Super.
„Wat doe jij in mijn tuin?" riep hij krachtig. „Ik ben niet gesteld
op lieden van jouw soort. Verdwijn voor ik bóós word. Want dan zal
ik je de waarheid eens zeggen en daar zal je vreemd van staan te
kijken! Ga weg!"
..Eerst je pijp, bolle!" riep Super sarrend. „Ik kom hier niet voor
praatjes. En als ik de waarheid wil weten heb ik genoeg aan je
pijp. Geef op dat ding!"
Al dat gepraat van de deugniet diende alleen maar om Hieper de
kans te geven een omtrekkende beweging te maken met zijn vod
denzak. Want Super kende Bommel en wist, dat loze dreigementen
weinig uitrichten wanneer ze niet gesteund worden door een over
tuigende actie. Nu, daar zorgde Hiep voor.
Hij had zich snel achter de struiken teruggetrokken en benaderde
heer Ollie nu in rugzijde. En voordat er een weerwoord kon vallei
stulpte hij hem met grote vaardigheid de morsige zak over hei
hoofd. Hier had heer Bommel in het geheel niet op gerekend. Met
een schrille kreet verloor hij zijn rookgerei en zijn evenwicht en nu
hadden de beide schurken gemakkelijk spel.
Intussen bevond Torn Poes zich in een ander gedeelte van de
uitgestrekte tuin. Hij was eigenlijk op weg naar huis en liep in een zorgelijk stemmen naar het hek. Maar juist toen hij daar aankwam werd hij getroffen door een gesmoord geroep, dat gepaard ging aan
rauw gelach.
„Heer Bommel is in moeilijkheden", dacht hij. En meteen keerde hij zich om en draafde terug...
Enkele problemen op de E-55
vragen om een oplossing
Route-dwang moetworden opgeheven
(Van onze Rotterdamse correspondent)
Het gaat goed met de Nationale Ener
gie Manifestatie E-55. Volgens onof
ficiële cijfer* haalt het gemiddelde dagbézoek dë 20.000, met uitschieters op
dé Pinksterdagen van zelfs 30.000 mengen. Dit bewqst wel, dat dé E-55 in
trek is bij Nederlander en vreemdeling. Dit vooropgesteld, waarbij wij èr
dan téVëns aan kunnen toevoegen, dat
dé E-55 wérkelijk een bezoek waard
is, moeten ons desondanks toch wél
enkele opmerkingen van hét hart. Hét is eén vaststaand feit, dat een tentoonstelling nooit geheel klaar is op dé
dag van dé opening. Geldt dit voor
kleinere exposities, zeer zéker Is dit
I>et geval met dé monster-manifesta
tie, welke thans in Rotterdam de aandacht trekt. Zelfs nu, enkele weken na de opening, is de E-55 nog niet geheel gereed. Volgens dé Organisatoren van
de manifestatie ligt dit niét aan hen,
maar aan degenen die een bepaalde
inzending moesten verzorgen. Zo was
bijvoorbeeld enige dagen terug het pa
viljoen ,.Handel" nog niet geheel klaar
gekomen.
: De eerste dagen kon iedereen vrije»
Hjk óver het terrein wandelen. Hieraan heeft de heer Kleiboer een einde ge
maakt. ~Als straks de grote drukte
gaat komen, is het onmogelijk, dat duizenden mensen tegen elkaar in gaan
lopen". En daarom is een verplichte
route ingesteld, waaraan niet valt te
ontkomen. Uitwijkingsmogelijkheden bestaan er niét. Men is verplicht een be
paalde route, door de paviljoens en de
hallen te volgen. Juist voor hen, die
een bepaald onderdeel van de tentoonstelling wensen té bezoeken, is dit een
uitermate vermoeiend karwei. Houdt
men zich aan dé aangegeven route

én nogmaals: men kan werkelijk niet
anders, want alle ~ontsnappingsgaatjes" zijn vakkundig gedicht
— dan vergt het
enige uren, voor men het einde van het terrein heeft bereikt.
Het is mogelijk, dat door deze rou
te-dwang een groot aantal bezoe
kers het einde van de expositie niet
haalt. Het is ook mogelijk, dat dit
komt door een te klein aantal wegwijzers op de expositie, die bovendien
nog van een miniem formaat zijn.
Naar alle waarschijnlijkheid zal hier
binnen korte tijd wijziging in worden gebracht. Noodzakelijk is dit wel. want het is
een feit, dat de exposanten aan de
Maas,
— het laatste deel van dé expo
sitie
— steen en been klagen over het
magere bezoek, dat zü trekken. „Het
duurt tè lang, vOor de mensen hier zijn. Zijn dè bezoekers na een urenlange
rondwandeling eindelijk bij de Maa?
aangeland, dan hebben zij geen behoef te meer aan nog eens een rustpauze
bij de Uitgang van de expositie. Zij verlaten dan zo snel mogelijk het terrein Ook de inzendingen op de Parkkadi
trekken hierdoor minder bezoek." Z
zei ons eën van de exposanten op di
deel van de E-55. Zijn mening wer
door enkele exploitanten van café's e.ö bevestigd.
Een oplossing: hiervoor zou kunnen
zijn, de uitgang aau de Maaskant tevens tot ingang té promoveren. Bij de Ahoy'tentoonstelling was dit trouwens even
eens het geval. Of dit echter in overeenstemming zal zijn met de route
Kleiboer?
Èen vaststaand /eit is wel, dat er
enkele problemen en moeilijkheden voor de dag zijn gekomen, die zich niet in
een handomdraai U.ten oplossen. Zeer
zeker zullen de organisatoren van de
E-55 aan de hierboven geschetste on
volkomenheden aandacht moeten schenken, wil het publiek enthousiast blijven over de E-55. Het gaat niet aan, deze
bezwaren met een luchtig handgebaar
Weg te wuiven. In het belang van het
publiek, en dus in het belang van de
E-55 zelf, zal men deze moeilijkheden
uit dè wëg moeten ruimen.
Emmastad
WACHTDIENSTEN
Telegram Afdeling:
Van 07.00
— 23.30 Kantoor tel. 2307
Van 23.30 — 07.00 J. N. F. Jung tel. 3209
Personeel Afdeling: Vanaf heden 12.00 uur t.m. Zat. 16 Juli
12.00 A. J. v. d. Bos, tel. 4384 St. Mi
chiélweg 20, J.D.
Bij geen gehoor nadere inlichtin
gen tel. 2400
Laterialen Afdeling:
'. J. v. Kampen tel 4326
C.S.M.
Rederij:
[. M. Slagter tel. 3476
cheepsagentschap. Van 07.30
— 12.00 e> van 13 00 — 18.00
Kantoor tel. 2458 2551
Van 19.00
— 23.00 en van 08.00
— 08.00
W. Punt tel. 2269 Ookajdeling. Van 16.30
— 1.00 tel. 2276
Van 1.00 — 7.30 A. Voordenhout tel 2932
GREEP UIT DE AETHEB
CUROM
VOO Voor de kinderen
*.15 Aperitief 7.30 Gramophoonplaten 7.45 Cumpleaflos Feliz
■!.15 Boletin di Noticia
3.30 Nieuws
<:.40 Nederlands commentaar H.45 After ciinner
9.00 Voor het slapen gaan
9.10 Parada deportiva
i 30 Wal de handel biedt 0.30 Programma Antillana '100 Noord-Amerikaanse hitparade, U.30 Buitenlands weekoverzicht 21.45 Dansmuziek ',2.15 Nieuws en Sluiting.
AVROS:
7.00 Linda's eerste Liefde 7.15 Reclame 7.30 Heinekens biri. Wrokoman prisi 7.45 Populaire melodieën
X OO Hei scngymnastiek .8.45 Nieuws
J.UO Gezondheidsgids 9.30 Verzoekprogramma 9.45 Hoe zit dat? •• ...
0.00 Advertenties 0.30 Opera's van Verdi
Nieuws
Ü.OO Suriname roept de Caraibische
gebieden
21.25 Surinaamse muziek 21.30 Sluiting.
Twee en zestig plannen
(Van een medewerker
in Nederland)
ttv e heer T. (van Tennis) liC. Groot is directeur JLS van een gróte houtfa
briek in Amsterdam-Noord.
Het is , een groot bedrijf,
waar een normale onder
nemer zijn handen rol aan. zou hebben. De heer Groot heeft
echter, zoals hij zelf consta
teert, energie te veel en voor
dit overschot bieden de pro
blemen van zijn „vergeten
stadsdeel" hem ruimschoots ge
legenheid tot actie. Acties zijn
de levensvreugde van de heer
Groot, al vecht hij met een
grimmige ernst. Met de regel
maat van de klok stuurt de
heer Groot adressen aan de
raad. Het eerste ging uit m
1926 en het laatste explodeer
de kort geleden onder het
Amsterdamse tunnelplan. Daar
tussen zitten nog zestig
andere adressen. Men conclu
dere hieruit allerminst, dat
de heer Groot een naargeesti
ge querulant is, die er een
zonderling behagen in zou
scheppen, om de toch reeds
overwerkte raadsleden met
alle mogelijke wissewasjes las...
tig te ruilen. De heer Groot werkt op wetenschappelijke wijze. Zv', tiekantoor puilt uit van vaklectuur over tunnels, krantenknipsels '
delen), correspondentie enz. Hij heeft een speciale tunnelsecretflf druk uierfc heeft. Dagelijks gaan er brieven uit. Vrijwel geen enK,
nie.ur, hoofdambtenaar, minister, wethouder is gevrijwaard 9,
van uitvoerig* epistels. De heer Groot onthoudt hun antwoord*
letterlijk. ~
Zijn eerste actie voor een tunnel onder het IJ begon in t
kreeg toen van de directeur van Publieke Werken te ho>
geen tunnelvoorslel uit zijn handen zou komen. Rotterdam zag "j (
in een tunnel en de bouw van de eerste Maastunnel bezorgde
Groot de „tunnellitis". Hij nam een abonnement bij de spoort»™
was niet van het bouwterrein weg te slaan. In 1939 publiceerde
boek met zijn tunnelplan. Daarmede begon de strijd tussen O
P. W., die ronde op ronde door P. W. werd gewonnen, zon»
nochtans een definitieve knock-out werd gescoord. Elk argum#*
het plan-Groot vierd met tientallen brieven beantwoord. De *«»
t ders zijn nu in de laatste ronde. De heer Groot heeft een,,
gedaan aan de raad, dat bij voorbaat reeds een aantal organiw
luide instemmingen heeft gebracht. Een tijdbom van het ergs*g
waarvan de explosie misschien tot Den Haag zal doordringen- 5
kruiste armen wacht de vechter Groot de discussies in de raad ,
In gedachten is hij al weer met andere projecten bezig. {
zijn uitbreidingsplan van Noord weer eens voor de dag ffe'MloljL
werkt er met overgave aan. Bovendien komen dagelijks
ken en tijdschriften over ondergrondse spoorwegen by hem
want na de tunnel gaat hij zich op een ondergrondse werper
jaren vooruit werken, dat geeft resultaten", is zijn motto. v
Kenners geven het tunnelplan-Groot, ondanks attractieve 'j 1;
heden, in de Amsterdamse raad geen kans. Maar
deze verbeten vechter toch altijd zijn zin gekregen. Toen P.
Amsterdam een tunnel afwees, vocht hij voor een tunnel en "1
zijn zin. Toen Amsterdam-Noord door P. W. „een stedebouw,
fout" werd genoemd, kwam hij met een groot uitbreidingsplan*
weer werd zijn wens vervuld. Want nu zwoegt
een uitbreidingsplan. En met de ondergrondse zal het misser*»'
zo gaan. .Alleen nooit uolflens het plan-Groot.
T. C. Groot
StudieweekendKath. Vrouwendespuut
Arbeid van de ongehuwdevr
(Van een bijzondere medewerkster in Nederland)
Op het studieweekend, van het Kath. Vrouwendispuut, onder W
mej. Knol, dezer dagen op de Pietersberg te Oosterbeek gehouden,
vraag voorgelegd: „Wat betekent de beroepsarbeid van de vrouW»
maatschappij?" Ruim honderd deelneemsters gaven bij de
sies reliëf aan de uitgangsen gezichtspunten, gesteld door <i e
dr. Eugenie Breukers, psychologe, en drs. J. van Hessen, sociolooO-A
Dr. Breukers zag de arbeid primair af* middel tot lèvenXolldeT'm
wel niet als hoogste functie. Arbeid immers is tevens 'conform de c\
Nolte) middel tot zelfontplooiing, instandhouding van de maatschapv'.
volbrengen van God» Wil. Voor haar zelfontplooiing mag de vrouu) f van haar arbeid verwachten want niet elke arbeid, biedt daar de
het beroep is slechts één der mogelijkheden. Arbeid kan niet o"%
in het vrouwenleven aanvullen. Daarin blijft altijd een marge van
leed, zij het, dat de marge minder groot is bij zorgende taken en *"i
munatieve beroepen van sociale werksters, verplegenden, onderwijskr&c
P.C.J.
18.37 Holland Festival 1955.
19.00 Nieuws 19.17 De Boertjes van Buuten", 19.31 Reportage. 19.36 Zwart op Wit. 19.39 Disco Variété. 19.52 Sportjournaal. 20.09 Intermezzo. 20.13 In en uit den vreemde, 20.20 Groeten van de Ant Jeugd in Ned 20.51 Nieuws 20.55 Avondgebed 20.58 Sluiting.
KONING BOUDEWIJN
Belgische Congo niet
rijp voor vrijheid
Pas dan zal het ogenblik zijn geko
men om onze Afrikaanse gebieden een status te geven, die tot ieders geluk
de basis voor een waarlijk Belgisch
Congolese gemeenschap zal garande
ren en" waarin de inboorlingen en de
blanken gelijke rechten zullen heb
ben volgens verdiensten en kwaliteiten. Wanneer dit zal zijn, kan nog niet
worden gezegd, aldus koning Boude
wijn.
een grote mate van wederzijds begrip in hun dagelijkse omgang.
Brussel.
— Koning Boudcwijn van
België heeft in een rede voor de
„Cercle Africain" te Brussel verklaard dat nog veel gedaan moet worden vóór de Belgische Congo grotere vrijheid zal kunnen krijgen. Sinds de kroning drie weken geleden van zijn reis door de
Belgische kolonie terugkeerde, deden
geruchten de ronde dat de regering een nieuwe administratieve en grondwettelijke status voor de kolonie voorbe
reidde. Thans zei de jonge vorst, dat het essentiële vraagstuk waarvoor de Congo op het ogenblik geplaatst is de
menselijke betrekkingen zijn tussen de blanken en de negers.
Een land te industrialiseren alleen is
niet voldoende, noch het voeren van
een verstandige sociale politiek of het verbeteren van de levensstandaard van de bewoners: wat in de eerste plaats
nodig is, is, dat de blanken en de ne
gers het bewijs moeten leveren van
Als eerste stap ter verbetering van
de levensstandaard van het inheemse
stadproletariaat heb ik besloten, aldus de koning, een koninklijk fonds van
bijstand te stichten, waardoor wij de
bevolking van de Congo eraan willen
herinneren dat de Belgische dynastie
er altijd naar heeft gestreefd het geluk en de welvaart van de armen en hun
nood te helpen lenigen.
Boeiende inleiding
Er werd bezwaar geopperd tegen de
gemakkelijke zekerheid, waarmee de
ongehuwde werkende vrouw steeds in
de mist van leegte en leed werd ge
zien. Het is gevaarlijk haar passiviteit
en sensibiliteit alsmaar naar voren te
brengen. Leed maakt niet per se onge
lukkig. Het ongehuwd zijn is geen
stoornis -en een gezonde vrouw krijgt
er geen neurose van. Ook in andere
levensstaten wordt op enigerlei wijze
geleden. Het aanvaarden van leed is
een kwestie van persoonlijkheid, niet
voor de ongehuwde vrouw alleen. De
vorming, waarbij het accent té •zwaar
ligt op de voorbereiding tot moeder
schap, ojE minstens tot geestelijk moeder
schap, werd afgewezen, want {
moet
— alleen staande

zin van de arbeid ontdekken, zij zich bewust moet zijn naa?o( ziening in haar
te werlten aan een betere tyj
pij, waarin zij als deel van
»
een waardevolle plaats heeft. |
Drs. Van Hessen benaderd* (
bleem als socioloog. Deze -L
kan de gestelde vraag
woorden door telkens opnieuwfj durende veranderingen in ">
schappelijk beeld waar te n*
aspect van de beroepsarb>
vrouw in déze zich steeds en .
wikkelende maatschappij, kofl de scheiding van de arbeidlj
e vrouw. Volgens recente A'
se onderzoekingen is 95% v»
roepen toegankelijk zowel voO. als voor de vrouw. Ook vrO",
bracht de vrouw een bonte
van werkzaamheden. De ve
van vroegere beroepswereld (
dig functiesysteem is dusdanig. èn vrouw functies kunnen vetna gelijke opleiding in furie
kunnen zijn. Vrouwenarbeid
de overbrugging van standsver (
bijgedragen en
— al is bij vo» (
emancipatie de vrees niet oi}l
dat de vrouwen te manneli)*
worden
— ook bewerkstellig',
man bevrijd werd uit de dwan»p mannelijkheidscomplex; dpt )
intrede als erkende partner,
werk. de vrouw fris tegenop tuatie staat en als het ware »J]jj van relatief vreemdeling, voor menselijke kleinigheden; wel zij grote waarde hecht a 8
roepsethos, zij reëler is in d
(e,
van de beroepswaarde en het ,
ven' het beroep stelt; dat de f" der menselijke verhoudingen ,p
<
beidsmilieu. ook voor de ma" >
tekenis is. Telkens werden nie" pen geroepen, om correcties tP.
gegane perioden van de 'i's (
te brengen. Nu is het grote,
gekomen voor de werkende vr"i eigen correctieve bijdrage te f
aan déze maatschappij en dèz* .
wereld. . , ei Als samenvatting van de i£'
<
zo belangrijk, omdat het pi°b 'n
(
de werkende vrouw uit de gev
,i
werd overgeheveld op wetensCJ, n fveau, waar objectiever lossing kan worden gestreefd. v i
verschillende groepen formuleerd op de vragen: Si" j roepsarbeid Ie vrouwelijke j
Kan te sterke vrouwelijkheiwj
zijn voor het werk? Zal de v
r
(
juiste evenwicht vinden tussi heid (techniek) en geestelijke ™|
bij de onderwijsvernieuwinl? j roepsarbeid vóór haar huwel
1
zakelijk, gewenst of nuttig.
moeilijkheden te kunnen heg!- "]
rijzen bij haar man en kinder*»
ke maatregelen zijn wenselijk; j alleenstaande vrouwen het ve 1; 1
sociale en ook politieke verke*J
mannen en vrouwen gemakke'
maken? . i De antwoorden lokten zóveel
gen uit, dat de presidente rit' .
lende plaatselijke disputen dri"« wekte in eigen kring de vrB*fj te bestuderen, om het resultdalj het tweede weekend in 1955
tooiing van de thans ingeleid
te kunnen voorleggen.
Twee schilderijen-exposities
te Ostende
Ostende.
— De „Kursaal" te Ostende
organiseert dit jaar twee grote ten
toonstellingen. Van 3 Juli tot tfl augustus worden alle nog niet geëxpostt, u>
schilderijen van Edgard Tytgat ten
toon gesteld; daarna wordt een ten
toonstelling van werken van Ensor,
Permeke, Spilliaert en schilders van
de Oostendse school gehouden.
Maandag 11 Juli AMIGOE Dl CÜRACAO 4
A.B.C.-wedstrijden trekken
veel belangstellenden
geK ev
nJeS 'ad '
~ °°k de A -Be ' neef' "aar volle medewerking aan de ASU ge
seerd
°L" ** weds' r «den van gisteren, welke door deze club waren georgani
striitli
" c
! dc " iU "u' een record aantal toeschouwers bijgewoond. Üe zwemwed
Bnenfi"
V
lelen l'Üzoiuler in de smaak en de opgave om te zwemmen vanaf het
'
'~eilan<l naar de club, was voorwaar geen gemakkelijke opgaaf.
vfr* ? een stevige bries - düch a»e
waren getrof
de =»ii*- V'l
~ " 'dstrt.ld wus die tussen
schS 'heS - Vü ° r het eerst in de gevanl
en ' S Tde A -BC - hee£t een bd
want t tmë Club een Pri -'s beha ald, Yaeht r,'t™ W3S het steeds d« Lago Itnnln l
Ub
; dle de pr «zen wist 'e STïï; ? WaS Reinier Ranselaar,
Eurort! met een klein büüt -' e
en t
P
h ?aar de Antillen kon
kust !^ P ? Uk °P de Colombiaanse
Prijs SS maken' 00k n °ë cc " 2e
Als J f f
e winne" -met zijn sailfish.
van h
e Vüm aan Robt
rt Buchanan
Cormi u
ag ° en als derde Douglas Mc
Cölonv , W> "'e ioChieS UU de La §° Wn; ln Mcnu*tt (1 ° ■'''•> en D ™is
p,.pi . t ., t . ,' r - ) leverde een bijzondere
r
H
eetL> d ° en
- Dit W6rd ue Abu zodanig gewaardeerd, dat -; Srm
h a
en met een extra üs
veh^ Kan °"Wedstvijd eerden respectieen Juan
C
n
Unn °n d ° ür L Beltram L°P« bert
a " Quant' «• Medago Lopez en Al
Dunchi S
er IIL Jühan Palm en
ero \ )''' swemwed9tr«den bestond
den „
ln 'V' U '!lin " De !ül) meter wer
en «TT
1 door L Luiz B ' L°Pez
I pp, M - de Klerk. De 200 meter door
charri R,J<lru'-^ z en 11. Gaston Ri
Hefhßhl grote stllid - waaraan 15 stt ! "a-en, was de af.
Eiland
Z *etam*> tussen het Bucuti
en ePn
en de Club- Er stond veel wind
een ~? ZW?re stroom en h
e J ma ê als uitzonderlijke prestatie beschouwd
wlnnn 6Ze afstand al
te leggen. De
ton RUL?
dU Cpntesl waren Gas "
M. de Kl erk
n' Pe*er Rodriquez eR
Van alle deelnemers was het enige
meisje Ineke Bergen, maar tegen het
sterke geslacht was zij niet opgewas
sen, tïet is te hopen, dat bij een vol
jende zwemwedstrtjd het goede voor
i eld van Ineke door vele van haar
vriendinnen gevolgd zal worden.
Tijdens de uitreikt . Kolivariana wen c me<lili,lps
> tropheeën én bekers in .Sneiedad
Milo fte p"' d6Ze prachtise D<>«We Bubble Glim Beker door de heer e »«■■ Arenfls aan d- gejukkige -winnaar overhandigd.
De heer Reinier Ranselaar was als tweede aangekomene in de Saill'ish-wed
strijd het eerste lid van de A.8.C., dat een prijs won.
Baseball uitslagen
Oranjestad.
— De beide baseball
wedstrijden tegen een selectieteam van
A.ruba, werden gewonnen door de Cu
ragaose pleeg. De eerste in het Lago
Sportpark met 10—6, de tweede in het
Wilhelminastadion met B—4.
Politiekorps huldigt zijn
zilveren jubilarissen
cor,,s en anderen in dS„eL CK?"": aa "tal ,ede» ™ het P°Utie
'
denaren te h«l<Hgen, üi te amen'm"£Z T Bekom*n om vier ir ° UWe
*e Leren A. A. van der W-rff W £» ï£"* er ü!5 "»"•«• '""e "' Het Ware "
Doorn Speek. Wer"
> W Van D,-> k ' J - Bechthold en G. M. J. van
hü aaL
dC Commissaris van Politie, de mo,\ C ' Willemsen, Curacao £2
8Y00r dringende aangelegenheden,
vWn,-«h -eUW ben°emd Inspecteur " Polltle' de "eer Sprockel, in diens P'aats op en sprak de jubilarissen toe. rt-ft J*' Sprockel herinnerde er aan vat de Vler mannen de ontwikkeling Z, ü
™culaas met eigen ogen aan. houWd hebben en vergeleek de toefden aldaar van vroeger en nu. "e taak, welke de mannen was t,)esewezen, hadden zij op voortreffelijke v.ijze vervuld, waardoor zij als het ware samengegroeid waren met de feemeenschap. Ook de omgang met de
< acre collega's was bijzonder goed. echtgenoten werden vergeleken met Djl '«emafleiders en werden i,, A* H ■■■
vwi de inspecteur en het corps bekken. De heer SproCKel ~..,,,,. " me" deze vrouwen niet dankbaar genoeg kon zijn!
vm
6
,LandsreBering bracht bij monde

" de Inspecteur dank voor de vele en gewichtige diensten, welke door eze vier mannen aan den Lande be
vver?
Wai'en en van de Gezaghebber *erd een brief voorgelezen.
Brt«£
Br °okS ' h °ofd van A ~ La §0
_ "t-ide. nam gaarne de gelegenheid waw zijn dank te betuigen voor de ëoede samenwerking, welke hij steeds het politiecorps had mogen onflTu den' Hijzelf zal in December het
dat hij 25 jaar in p0:.7 :.7! enst is en kan daarom nordefcm. ai het wil zeggen politiediensten te mil k
"■ In met sommige beweringen verklaarde de heer rIT
S\ dat La §° wel degelijk gemte
hei [ ' S in het welziJn van de geieie Arubaanse gemeenschap, hoewel "»go toch ook zijti eigen problemen
heeft. Zonder de grote medewerking
van de leden van het corps zou de
heer Broeks niet in staat zijn ge
veest zijn taak te vervullen en dit
: temde hem uiterst dankbaar. Hierop ging de hee[. Sproekel over
tot de uitreiking van de Parker vul
Penset aan de zilveren iubilarissen en
de dames bood hij namens de POVA
een fraaie bou-juet bloemen aan.
De heer v .d. Werff dankte, mede
nE,mens zijn mede-jubilarissen voor de waarderende woorden en de mooie ca
deaus.
De heer Poli Forte, een bekend Ve
nezolaanse- pianist, zorgde voor de muzikale noot, terwijl de anderen nog
geruime tijd daarna onder het genot
van een koele dronk en .heerlijke
saté's bij elkander bleven. De „Amigoe" biedt de jubilerende politiemannen hierbij gaarne de har
telijke gelukwensen aan.
« « c*.>ti„e te San Nicolas ontving politiejubilaris Willy van Dijk uit handen van Inspecteur Sprockel een Parker vulpen "eÜ
De bokswedstrijden
Oranjestad. _ De uitslag van de
bokswedstrijden ;n >de Swingsters
Square Garden te San Nicolaas op
Vrijdagavond j.i. eindigde als volgt:
Juan Tromp vs Slipping Tiger werd
door Juan Tromp gewonnen op pun
en; EI Cayonazo sloeg El Gigante K.0.; üvy Croes versloeg Jimmy Sanders op
punten. De mambout was tussen Curly
Kayo en Aruba Chocolate in 8 ronden,
in 4 ronden hadden de beide juryleden en de referee gelijkspel genoteerd en
ei] de andere ronden kwam met bij
optelling tot dezelfde resultaten. De
beide eerste gevechten werd geleid
door referee William Holman en de
beide laatste door Rilt Hochstuhl.
Uitreiking ASU-sportweek
prijzen
Oranjestad. — Zondagavond vond de
uitreiking plaats van de prijzen aan
de versehilien.de winnaars van de wedstrijden, welke gehouden waren gedu
renoe de ASt; sportweek. De prijzen
walen welwillend door de ASU en
vele andere Instanties ter beschikking gesteld. Het bestuur van de ASU, w.o
wij de Z.E. pastoor Barsemeester za
-;en, stond op het podium en in de jraal merkten wij o.a. op majoor G. Ycen
huys, vergezeld door zijn echtgenote.
In (,»ize editie van morgen komen wij
•ip een en ander terug.
SURINAME
Findlay kan niet in
de Staten zitten
Paramaribo.
— ~Het Nieuws" is van
mening dat de Staten fout waren in
hun interpretatie van het artikel der
Staatsregeling dat verbiedt dat be
roepsconsulaire vertegenwoordigers
lid der Staten kunnen zijn. Beroeps
consulaire vertegenwoordigers zijn volgens het blad vertegenwoordigers van beroepsconsuls. Ket blad wijst erop
dat de heer D. Findlay als zodanig te
beschouwen is. Hij treedt in de rech
ten van de beroepsconsul van Vene
zuela wanneer deze niet in het land is. Deze consul is dezer .dagen terugge
roepen en er is nog geen opvolger be
noemd. Findlay. die de persoonlijke
titel van honorair consul voert, neemt waar.
Findlay schreef in De West, dat Het
Nieuws niets van deze zaken wfeet.
Paramaribo.
— Ken schepeling van
het s.s. Cottica der KNSM is door de
Surinaamse politie aangehouden we
gens het smokkelen van Nederlandse
dubbeltjes naar Suriname. De man had ruim 8.000 dubbeltjes binnengebracht,
die door een chauffeur bij de Sur.
Bank ter wisseling waren aangeboden.
De bank vond dit grote aantal ver
dacht en schakelde de politie in. Twee
andere bemanningsleden 'die kleinere
aantallen dubbeltjes binnensmokkelden werden na verhoord te zijn vrijgelaten en konden met de Cottica vertrekken
naar Nederland.
Mr. de Niet twintig
jaar P.G.
Paramaribo. — Mr Maarten de Niet
was dezer dagen 20 jaar procureur
generaal in Suriname, een record voor zover kon worden nagegaan. Als onder voorzitter van de Raad van Advies heelt hij onder verscheidene gouverneurs als waarnemend gouverneur
moeten fungeren. Minister M. A. Ka
ramat Ali sprak de hoop uit dat de heer De Niet nog lang behouden mag blij
ven door de dienst en wellicht voor hoger.
Bromfiets is motorfiets
Paramaribo.
— Het Hof van Justitie besliste in hoger beroep de principiële
zaak of een bromfiets al of niet als motorrijtuig te beschouwen is. Het hof bepaalde dat de bromfiet; ten volle voldoet aan alle definities die de wet stelt voor motorrijtuigen. Het betrof in dit geval een bekeuring die was ingesteld tegen een meneer die op zijn bromfiets geen bel had, maar wel een claxon. Justitie en politie autoriteiten /.uilen de volgende week n.a.v, deze uitspraak confereren om de mogelijke consequenties onder ogen te zien"
— Prof. Tendloo uit
kwam voor een oriëntatiebezoek van 3 weken in Suriname aan. In gezelschap van 2. Exc. gouverneur Klaasesz oud' burgemeester van Wageningen. b hij een bezoek aan Nickerie en hel SML project Wageningen.
—In Suriname arriveerde de Oro Lobo, een onderzoekingsvaartuig
de Amerikaanse Product en Se Company. Het vaartuig zal enige tijd in Suriname blijven en onder de kusl boekingen doen naar garnalen scholen.
BONAIRE
Bonairianen gaan Blue
Peter repareren
Kralendijk. —. Dezer dagen is de
Blue Peter onze haven binnengelopen.
Naar men ons mededeelt, lag het schip geruime tijd op de Boyenwinden. en
moest hoognodig gerepareerd worden.
De heer J. Craane, een van onze be
kendste scheepsbouwers, is naar Bo- I
ven gegaan om het schip te onderzoeken, en heeft bevonden dat het op
eigen kracht naar Bonaire kan varen
om hier gerepareerd te worden. Kapi
tein Charlie Engelhardt heeft met een
Bonairiaanse bemanning de Blue Pe
ter naar hier gebracht. Het schip ligt
nog op de boei. Het schijnt dat men nog op instructies van Curacao wacht, om
met de werkzaamheden te beginnen.
De heer Nicolaas
bevorderd
Kralendijk.
— De heer E. B. Nico
laas, adjunct-commies ten Gezagheb
berskantore op Bonaire, is tot commies bevorderd. De heer Nicolaas, die o.a.
de functie van Hoofd van het Bevol
kingsregister beekleedt, is een nauw
gezet ambtenaar, een door en door
eerlijk mens, iemand waar op onze
gemeenschap, bouwen kan. En toch
heeft deze ambtenaar het gedurende
de afgelopen verkiezings campagne
hard te verduren gehad. Hij was belast met de voorbereidende werkzaamhe
den van de verkiezing, en sommige personen die het niet eens met hem waren, heoben zware beschuldigingen naar
zijn hoofd geslingerd. Men heeft hem
op allerlei manieren beledigd en zelfs
heeft men hem aangeklaagd.
Het is daarom des te meer een vol
doening voor.de heer Nicolaas, dat zijn verdiensten door een bevordering
openlijk werden erkend.
Feestcommissie
ingesteld
Kralendijk. — Bij Eilandsbesluit van
6 Juli heeft het Bestuurscollege van
het Eilandgebied Bonaire besloten een
commissie in te stellen ter voorberei
ding van de feestelijkheden die gehouden zullen worden ter gelegenheid van het bezoek van H.M. de Koningin aan ons eiland. Het Bestuur van die Com
missie bestaat uit: De Zeer Eerw. Fra ter Directeur. Voorzitter: Mej. M .A. R Coffie, Secretaresse; De heer L. R
Carty, Penningmeester. Verder telt de
Commissie nog vijf en zeventig le
den.
— Tr, verband met het bezoek vin
het koninklijk paar in October, is de
overheid èrtöe over gegaan alvast e,i
kele commissies te vormen om een en
ander voor te bereiden.
Wederom klein alarm
Oranjestad.
— Zondagavond werd op
het vliegveld opnieuw klein alarm ge
... Het bleek voor hetzelfde Ransa
vliegtulg te zijn, waarvoor ook Vrijdagmorgen het alarm had weerklonken.
Om p'm. 17.00 uur vertrokken, moest
het na enige tijd berichten, dat een der motoren was uitgevallen en het naar
j Aruba zou terugkeren. Omstreeks 20.45
j uur zette de piloot de kist keurig op
| de grond. De nieuwe motor, welke in
I middels was aangevoerd bleek te zijn
1 uitgevallen. Door dit voorval kon het
| chartervliegtuig met de Curacaose
| baseball-spelers niet op tijd vertrek
ken.
Oranjestad. — Zaterdagavond in
stalleerde de Aruba Lions Club hot
r.ieuwe bestuur van hun club. We
gens plaatsgebrek moeten wij helaas
het betreffende verslag hierover tot
morgen laten'liggen.
Paardensport Ver helpt A.S.U.
door organisatie van rennen
Oranjestad.
— Dat de paardensport op ons eiland zich in een grote belang
stelling mag verheugen, bleek gistermiddag wel, toen op het R.C.A-terren,
in hei kader yan de ASU week de paardenrennen gehouden werden. Wtj De
merkten onder de aanwezigen o.a. de Z. E. Pastoor Burgemeester en pater Val*.
Om ie komen tot de uitzending van de voetballers naar Honduras, heeft de P S.Y.
spontaan medewerking verleend door deze wedstrijden te organiseren. Bij net
as. bezoek van het Koninklijk Paar wil deze vereniging een goed figuur slaan
en daaraan kan eenieder medewerken door de P.S.V. te steunen.
Kr badden zich heel wat belangstel ■
lenden verzameld, toen men met de
eerste wedstrijd begon. Het was een
wedren tussen drie paarden t.w Co
rona. Bulawaya en Deseo, respsetieve
':jk bereden door Tommy Topp'
Rudolf L'ampe en Antonio Petrochi.
Als men bedenkt, dal Petrochi 6'! jaar
is en met zijn vurig ros Deseo als eer
ste aankwam, dan kan men wel na
gaan hoe het enthousiasme bij de rui
ters was en hoe het publiek hierop
rde.
Ondanks herhaalde waarschuwingen
door de omroeper, begaf het pul
zich telkens op de baan en meende
hierdoor het best hun geestdrift tot
uiting te brengen. Gelukkig is alles
goed afge'bpen, hoewel er een benauwd ogenblikje was. toen een der paarden
' publiek indraaide' dat buiten de
afscheiding stond. Door ijlings de vlucht te nemen, waarbij als een wonder geen
kinderen onder de voet werden gelo
pen, stelde men zich in veiligheid. De
■fganisatoren hebben bij herhaling ge
waarschuwd en indien er een ongeluk
zou zijn gebeurd, zou hen geen blaam
treffen.
■De paarden waren stuk voor :tuK
'>'■'■' en schijnbaar niet op hun ge
mak, want zij weigerden bij herhaling, doch eenmaal aan het rennen was het een prachtig gezicht. In de tweede ronde won Jov Oduber met zijn ros Re
serve en in de derde ronde wist Boeti
'onson mei Onza als eerste aan te ko
men. Pascual Zambrano kwam in de
r mdc met zijn paard Negro als
eerste aan. De finale werd gereden
door 4 ruiters. De volgorde van aan
komst was: Jov Oduber met Reservo,
pascual Zambrano met Negro. Boeti
Poesen met Onza en Antonio Petrochi
met Deseo.
In Augustus hoopt men een Kroot I
rui'.erfeest te geven, waarbij Aruba
zich zal meten me' Curacao. Men hoopt
op grote belangstelling van de zijde
\sn het publiek, d:vir er een een»
sweepstake bij zal zijn. Men heeft geld
~ dig om Aruba nok op het gebied v:m
öe rui'ersport een goede naam te ge
ven hij het as. bezoek van het Konink- I liik Paar. De Prins is zelf een groot
liefhebber van deze tak van sport en
een zeer verdienstelijk ruiter.
Bij de carnavalsoptocht dit jaar heb
ben onze ruiters zich zeer verdienste
lijk gemaakt en een ware koerier
dienst werd door hen onderhouden. Indien er in October weer een optocht
gehouden zal worden, dan mogen de
Arubaanse ruiters daaraan niet ont
breken en ook als groep zouden zij een
bijzonder goed figuur slaan. Bij het
volgende ruiterfeest in Augustus hoopt
men dan ook op grote belangstelling.
Commandeur Pieter Boerschool
heeft tentoonstelling
Oranjestad. — De Commandeur Pie
ter Broerschoo! te San Nicolaas, o'l.v.
het hoofd, de heer .1. van Zijl, is zeer
actief. Een enkele maal treedt deze ac
tiviteit ook naar buiten uit. Was het
eerste de grote school-picnic. thans
heeft de school een tentoonstelling van I
werken van de leerlingen. Dit laatste
bezien i.v.m. fie onlangs opgerichte
kunstraad, is het van groot nut de kin- j deren reeds nu op te leiden om sraks
mede te kunnen werken in de touris
ten-industrie.
De tentoonstelling is verdeeld over
een 6-tal leslokalen en men vindt er,
hand- en't«ken.werk, boetseer- en haß-|
denarbèidwerk, gemaakte werkstukjes
betreffende biologie en aardrijkskunde
z.a. reliefkaarten van Aruba. Curacao
en Suriname, benevens het fröbelwerk
der voorbereidende klassen.
Daarnaast wordt op bescheiden wijze!
de aandacht gevestigd op diverse as- j
peeten van jeugdzorg, als goede lec
tuur, bescherming van plant en dier.
drankbestrijding, veilig verkeer e.d.
Deze tentoonstelling is voor een ieder
toegankelijk en is geopend Vrijdag 15 j
Juli van 19.00 tot 22.00 uur en Zater-1
dag 16 Juli van 14.00 tot 18.00 uur. Wij
bevelen een bezoek aan deze tentoon
stelling ten zeerste aan, daar ook dit
een aanmoediging voor de jeugd zal
zijn.
De Paardenrennen op het RCA-terrein trokken veel belangstelling. Op bovenstaande
foto een der deelnemers in actie.
AKticoi; in cuHACAO
— — bRÜ BHMi sMmMHHM^HM
. . 4—
Er bestaat geen beter service tussen de beide Amerika s dan met dé I "THE PRESIDENT SPECIAL"
Het is de P.A.A.'s Super de Luxe service tussen Buenos Aires en
New Vork — met tussenlandingen te Caracas, Rio de Janeiro en Montevideo
■ Een beperkt aantal passagiers, meer ruimte en meer service.
■ Een keuze uit co*cktails, wijn en likeuren. Diners met champagne.
Hl l ■ Keuze tussen een sleeperette* bestaande uit een gemakkelijke uithaalbare
ruststoel en een compleet bed (tegen een kleine prijsverhoging).
ü Een luxueux tas, labels met uw naam er op gegraveerd, parfum en orchideeën
voor de dames en een toilettasje voor heren in zakformaat.
De „President Special" is een bijzondere passagiersvlucht

Wendt U voor reserveringen tot Uw reisagentschap
I FM /ÏMERICMf
S.E.L. Maduro & Sons, Ine. Genera! Agent»
Aruba: Nasiauslraal
—Tel. 1735-1736
1,23,.;» Curocao, D» Ruyter»l«in 2'4-Tel. 1200-1905 i«'mijl-'
Maandag H Juü 1955 5
|WEST
E N D \
I; MAANDAG 7 en 9 P.M.
— De opwindende en ongewoon verbaal <
„iSLRND OF DESIRE"
ji (LA ISLA DEL DESEO)
Twee mannen en een vrouw, die schipbreuk lijden en op onbewoond ei<
land terecht komen. TAB HUNTER.'- LINDA DARNELL. Het mooie j
!; meisje, verleidelijker romantisch dan ooit., (ielilmd op hei wonderschone \
[', Jamaica in Natuurlijke kleuren. >
ƒ 1.50
- ƒ 0.90.
— Met tekst.
— Kinderen geen toegang.
MORGEN 7 en 9 P.M.: „STARS AND GUITARS"
■ ~ ■; ; '
V—T •"■'de la uamj Elegant!
Oe preciosos colores; textura ideal (ni muy firme,
ti muy cremosa). Viz-Zan-De. da asDecto encantadnrl
Agente: B. A. I.EON
— r»--..a0
— VN.
| Weer 50% j
] IW WB van alle door Amerika geëxporteer;
< ƒ | JP ce automatische wasmachines zijn ?
/ : Ê LAU2UDROMATS!
> / *lff Dit bewijst, dat huisvrouwen over de gehele wereld een duidelijke vVior
-5 il? ■'.''.: :ur hebben voor dit uitmuntende
f B product van
WESTINGHOUSE
','• V. I.;.at L de Laundromat eens demon
streren. het verplicht L' tol nie:
B%ft'>ir PRIJS F. 675.—
\ " Gemakkelijke betaling en inruil
!; oude machine mogelijk
N.V. Technische Handelmaatschappij „ELGA"
!; KERKSTRAAT -P. BREEDESTRAA f
- Otr.
I Tel. 12075 JiLHüi
I EILANDGEBIED CURACAO j
| Namens het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao zal op ;!
} Donderdag 28 Juli 1955 des voormiddags om 11.15 uur op het kantoor
| van de Dienst van Openbare Werken op Parera in het openbaar worden ;
> aanbesteed: ';
< Bestek No. 253: Het verrichten van verschillende werkzaamhe
's den in massa t.b.v. de R.K. Scholen op Cara
| ?a0 'I
! De inschrijvingsbiljetten op genoemde datum uiterlijk 11.00 uur v.m. !
H op het Bestuurskantoor, Bargestraat 63, te deponeren in een speciaal daar'■,
] voor bestemde bus. |
||! Bestekken en tekeningen zijn van 15 Juli 1955 af te verkrijgen ten ;
Bestuurskantore tegen betaling van ƒ 15.— per stel.
\ Restitutie aan inschrijvers bij inlevering ten Bestuurskantore der |l

ongeschonden stukken op de dag van aanbesteding f 12.50 per stel.
!; Het Hoofd van de Dienst ;
van Openbare Werken, >
|i H. DE KIEWIT.
Levensmiddelenbedrijven
Hierbij delen wij mede dot onze nieuwe boekmaand
op DONDERDAG 14 JULI a.s. aanvangt.
\ ROODEWEG 125 CENTRUM >
Tel. 23190 Tel. 35300-35370 j
Te koop
ij KINDER TEVENS WANDEL jj
WAGEN
> Te bevragen: ijBOU M A N S
Celciusstr. 25, Aruba
beschouwde dit niet als het maximum
bereikbare, doch onder de gegeven
omstandigheden, geeft dit toch reden
tot tevredenheid. Sinds de dag van
haar oprichting heeft de D.P. zich op
het standpunt gesteld, dat zij het gro
te belang van Land en Eiland moet
dienen, door participatie in de Rege
ring en of Bestuurscollege.
De D.P. heeft gedurende haar 10
jarigj bestaan dit principe volgehouden
ondanks het feit, dat in onze kleine
gemeenschap andere politieke groepe
ringen een samengaan met de D.P.
voor de vorming van Regering of Be
stuurscollege op eerlijke basis niet
hebben willen aanvaarden. Het was
pas bij de vorming van het eerste Be
stuurscollege van CurScao in 1951. dat
de D.P. een kans kreeg om daadwer
kelijk de verantwoordelijkheid van
het medebesturen van ons Kilandgebied te dragen. Alhoewel deze deelname
niet evenredig was aan dat deel van
de bevolking, dat de D.P. bij de ver
kiezing zijn vertrouwen schonk, heb
ben wij niet nagelaten deze mede
verantwoordelijkheid te aanvaarden,
aldus spr.
Dat wij door dit te doen, het be
staan van de D.P. in de weegschaal
legden, realiseerden wij ons volkomen;
immers deze deelname in het Bestuurscollege met één man, terwijl onze Partij toen op een na de grootste Partij in
de de Antillen was en de deelname
in een Bestuurscollege, waar alle be
slissingen collegiaal genomen moeten
worden, hetgeen onze gedeputeerde
practisch reduceerde of althans kon
reduceren tot een quantité negligable,
kon voor ons bestaan als Partij funest
zijn geweest, aldus spr.
Woorden van dank richtte spr. aan
de heer Kroon, man van formaat, die
dwars door alie oppositie heen zijr;
.•tempel — en dit betekent de stem
pel van de Partij en van nel iK'ergn.W
gedeelte van het volk
— heeft weten
t: drukken op de genomen maatrege
len en beslissingen.
,De DP-politiek achtte spr. de juiste.
Immers behaalde de D.P. bij de ver
Kiezing van leden voor de Eilandsraad
in 1951 een totaal van 12.455 stemmen;
bij de laatste verkiezing behaalde de
D.P. 16.092 stemmen, waardoor de DP
thans de grootste partij is van Cura
(,ao en van de Nederlandse Antillen.
Dit bewijs van vertrouwen van de
bevolking in de D.P. stemt tot voldoening en is een aansporing om voort te gaan op de ingeslagen weg.
Ten aanzien van het bereikte in de
af 'elopen vier jaar merkte spr. op,
dat de DP graag meer had willen be
reiken. Spr. dacht daarbij aan een hospitaal aan de Punda-zijde, een vaste
oeververbinding, de uitgifte van de
volkswoningen in huurkoop en de
bouw van meer volkswoningen, zodat
tot krotopruiming kan worden overge
gaan. Uitbreiding lichfnet. enz.
Ook op hel terrein van sociale voor
zieningen valt nog veel in te halen:
de positie van de weduwe en wezen
van de werknemer is allertreurigst
moet noodzakelijkerwijze worden
geregeld.
Voor ons liggen 4 jaren van grote
mogelijkheden. Het ligt aan de Raad
zelf om deze mogelijkheden tot rea
liteit te maken. Een van de eerste
RONDE VAN FRANKRIJK
Wagtmans (ook met gele trui
in 3e etappe) zaktaf naar
de tweede plaats
N -men — De derde etappe van de Ronde van Frankrijk van Roubaix naar
Namen over 210 kilometer, is gewonnen door Louison Bobet (Fr.) in 6 uur,
37 min. 39 sec. Tweede werd de Belg van Genechtcn: derde de Italiaan Monti.
ricrde de Nederlander Woutje Wagtmans, allen in dezelfde tijd als de
winnaar
Wim van Est werd 16e in 6 uur,
45 niin. nul sec. Op de 45e plaats kwa
men <x aeque Daan de Groot en Gerrit Voorting in 6 uur 49 min 47 sec. Hein
van Breenen werd 64e in 6 uur 52 min.
21 sec; Jos Hinsen 65e in 6 uur 53 min; 78e met andere Jar. Nolten in 7 uur 11
min. 9 sec: 87e met a.lderen Adri
ing en Wies van Dongen in 7
uur 15 min. 51 s< c. en tenslotte als
116 e Piet Haan in f uur 16 min. 51 sec.
In hit a)gemee ï klassem*nt na &e
derde etappe bleef W )ut W igfmai s
e°rste met ruim IVS minuut vo.irsproi.g op c!p Fransman Rolland.
Winnaar van de vierde etappe van
de Tour de France van Namen naar
Mefa over 2.12 kilometer werd Kemp
van de gemengde Luxemburgse ploeg
in 6 uur 40 min. 7 sec. Tweede werd
Quentin van Frankrijk West in 6 uur 40 min. 15 sec. Drager van de gele trui is niet meer Wagtmans doch Rolland van Frankrijk.
1. Rolland (Fr.); 2. Wagtmans; 3. Ro
bic (Fr.); 4. Bobet (Fr.); 5. Astrua (I);
6. van Genechli.-n (B).
Do Nederlanders werden als volgt
geklasseerd. Voorting tiende in 6 uur
4? minuten én 18 seconden; van Est
dezelfde tijd. In een grote groep op de 25e pluats verder de Groot. Hinsen.
Nolten, van Breenen. Wagtmans, allen
in 6 uur, 52 minuten 57 sec. Voort,
Voorting op de 112e; Wies van
Dongen op de 116 e en Haan op de 118
plaats.
Het algemeen klassem*nt na de vierde
etappe luidt:
De plaatsing van de overige Neder
landers in het algemeen klassem*nt is: 22. Gerrit Voorting; 48 van Breenen;
52. Hinsen; 58. de Groot; 104. Nolten;
105. Adri Voorting; 108 van Dongen en
114. Haan.
Het plcegenklassemi nt lu dt in de
vierde etappe:
1. Frankrijk; 2. Frinkrijk NOC: 3.
gemengde Luxemburgse ploeg. Nederland staat op de achtste plaat.-.
Het algemeen ploegenklassem*nt
luidt:
1. Frankrijk, 2. Italië, 3. België, 6.
Nederland.
— Uit Cincinnati wordt geme'
Tony Trabert, Wimbledonkaripi en
heren-enkelspel, die in dit t >arnooi
geen set verloor met veel mot-,1 .an
de 19 jarige junior ■kampioen :;m
Amerika Jerry Moss heeft gewonnen.
De uitslag was 6-3; 5-7; 6-3.
Rome. — De Italiaanse coureur Piero
Tarüffi zal in de toekomst aan de
Grand Prix wedstrijden deelnemer,
voor Mercedes. In de sportwagenklas.se start hij nog met Ferrari. Het contract met Mercedes is inmiddels getekend.
Pc debutanten in de Nederlandse Tuur de France ploeg. V.1.n.r.: Daan de Groot, Piet Haan en Van Dongen
■ :;ers van ue neutu>iiuse xuur ue «.«ance pioeg zi.üi reeus in aciie.
Foio: V.l.ii.r. Wout Wagtmans, Wim van Est. Adri Voorting, Gerrit Voorting en
de Groot in hun coupé, op het station te Parijs om zich daarna in de
, etappes te storten.
CURACAO
vereiste om positieve resultaten te
bereiken is de terzijdestelling van ver
.uderde en kortzichtige opvattingen.
Spr. hoopte, dat door gezamenlijke
nspanning dit Bestuursperiode var.
Curacao er een worde, waarop men
•:a 4 jaren met trots terug kan zien.
Voor het vertrouwen, dal de Raac
in hem stelde als gedeputeerde, zegdi spr. de leden dank, alsmede bedank
te de heer O. R. A. Beaujon de voor
zitter van de Raad voor diens vrucht
dragende arbeid.
Rede Cathalina
Hierna sprak de heer Cathalina.
fractieleider van de NVP. Spr. ver
klaarde, dat hij met genoegen ge
constateerd had, dat de partijen tot
overeenstemming zijn gekomen voor
wat betreft de samenstelling van het
r.ieuwe Bestuurscollege. Spr. hoopte,
dat in het Bestuurscollege dagelijks
gal blijken, da*t er innige samenwer
king bestaat tussen de partijen, die
het Bestuurscollege gevormd hebben.
Zonder die innige samenwerking is
een progressieve politiek niet moge
lijk. De politieke rust, die het gevolg
is van de samenwerking der partijen
wordt door de NVP-fractie beschouwd sis de voornaamste factor voor een
goed Bestuur, in easu een progressief
Bestuur met volledige waarborgen
VOÓr de rechtszekerheid. De NVP zal
die bestuursplicht nauwgezet nakomen
op de basis van het programma van
de NVP. Dit program omvat een be
volkingspolitiek, waarvan de hoofd
punten betreffen de voltooiing van
onze Sociale Wetgeving, de definitieve
regeling van de rechtspositie van de
ambtenaren, verbetering van de wer
ken van openbaar nut, zoals water
voorziening, uitbreiding van het elec
triciteitsnet, vergroting van het do
mein-bezit, steun verlenen aan behoeftigen, massale volkswoningbouw, ten
einde het krotten-vraagstuk definitief
op te lossen, vaste verbinding tus na
Otrabanda en Pietermaai zonder be
lastingheffing, het bouwen van een
Couvernementshospitaal beoosten de
haven en zo nodig werkelozen steunen,
bevordering van intensieve landbouw,
het verlenen van studie-beuren op
grote schaal, teneinde op korte ter
mijn mogelijkheden, zowel in het Be
stuur als in de maatschappij te ope
nen voor jonge en bekwame krachten, het 10-jarig watervoorzieningsplan
omvattende water- en grondconserva
tie.
De heer Cathalina hoopte, dat in
overleg met hulp van anderen deze
punten uitgevoerd kunnen worden.
De heren Kroon en Bcaujon. als
mede de heer Morkos wenste spr. van harte geluk met hun benoeming, als
mede de raadsleden van de DP, KVP
en COP. die deel uitmaken van dit
College. De Voorzitter kon de NVP
fractieleider de verzekering geven, dat
hij steeds op de medewerking van de
NVP kon rekenen in het belang van
de Nederlandse Antillen in het alge
meen en van Curacao in het bijzonder.
De heer J. L. Marticna (KVP) wenste
de gedeputeerden sterkte voor de nieu
we zittingsperiode, de gezaghebber
voor zijn leiding. Spr. hoopte, dat Gods onmisbare zegen op het werk van Be
stuurscollege en Raad zou mogen rus
\ R. da Costa Gomez sprak enkele
korte afscheidswoorden tot voorzitter
en mede-gedeputeerden. Hij dankte rie
Gezaghebber voor diens steun onder
vonden gedurende de korte tijd. welke hij als gedeputeerde mocht optreden.
Spr. had de gezaghebber leren waar
deren als een man van uitzonderlijke
testuurstalenten, het K.8., dat de aanstelling van de heer Gorsira als Ge
zaghebber realiseerde, was een geluk
; kige geweest. Zijn opvolger E. .T. MorI kos wenste spr. het allerbeste toe,;
indien de nieuwe gedeputeerde de fout
| van het onderwijs zou wensen weg te
(werken en de negatieve collectie in
[ een positieve om te zetten, dan ver
/ dien! hij een standbeeld.
De heer Kroon schetste hij als een
| dynamische figuur met veel realiteits
zin voor Curacaose belangen. De mel
ige raadsleden wenste hij al het beste toe.
Voorts spraken -nog de heren Kroon,
Kwiers, Evertsz en Morkos, die allen
de Raad bedankten voor het vertrou
v.en in hen gesteld: zij beloofden hun
beste krachten te zullen geven in het
belang van Curacao.
Hiermede was de vergadering ten
einde en kwamen de raadsleden in
een informele bijeenkomst nog even
bij elkaar, waarbij de ere-champagne
rond ging.
ERIC DE NOORMAN: De jacht op het zwaard
Erwin voelt zich opgenomen en door de lucht geslingerd. Als
klemt hij de hond tegen zich aan. Het volgende
nblik komt hij met een smak in de ziedende warreling van wa
st huim terecht. Hij voelt, dat ze ondergaan. Het zoute water
igt hem in neus en oren en de koude beneemt hem de adem.
Dan schiet hij ineens weer naar boven, het lichaam van
' nog in zijn armen. Vlak bij drijft een stuk wrakhout en wan
hopig worstelt de jongen om het te bereiken. Doch eensklaps voelt hij hoe het lichaam hond hem ontglipt. Hij slaakt een ver
relde kr< »ende golf het dier buiten zijn bereik
it: ..Wolf. He! .." Hoog snerpt zijn ijle jongensstern boven
| het bruisen van i uit. Hij slaat met armen en benen in een -<i te bereiken, doch met onweerstaanbare
•kra> icm naar beneden. En juist, als, het begin* ren, voelt hij zich vastgegrepen door een
< s hand en een stem gromt: ..Hier jongen, pak dat stuk
Wolf verdrinkt!" Verbeten tracht
•ngen zich aan de forse greep te ontworstelen. ..Maak snen
fratsen, knaap! Grijp dat stuk hout," gromt de man, die naast hem tegen het. water worstelt en met een krachtige ruk hijst hij Envm half over het hout heen. Met een snik herkent Erwin Thorkell. doch voor hij iets kan zeggen, heeft de reus zich van zijn geweldige loodzware mantel van berenvacht bevrijd en zwemt met forse slagen achter de hond aan. Stevig grijpt hij het. dier in zijn nekvel en terwijl Wolf zachtjes tegenspartelt, keert Thorkell naar het stuk
vvrakhout terug. Een ogenblik later klemt Erwin de hond snikkend tegen zich aan. „Wolf, mijn beste, brave Wolf!" stamelt hij. „Bah wat een drukte voor zon hond." gromt Thorkell. ~Houdt u liever vast! Straks kan ik weer van vorenaf aan beginnen." Hij heeft een arm om de balk en met de andere steunt hij Erwin en Wolf. Schuimend spatten de golven over hen heen. alsof de zee bang is. dal haar deze prooi op het laatste ogenblik ontgaan zal. En toch Het zal nog slechts een kwestie van tijd zijn. Want wat voor kan
sen zijn er voor dit vreemde drietal; een oude man. een knaap en
een hond, met als enige steun een stuk wrakhout in de onafzienbare watermassa.
Maserati zal op het circuit van Am
Ivc-p op 16 Juli deelnemen aan de Grote Prijs van Engeland met een nieuw type wagen, bestuurd door de Argentijn Ro
berto Mieres, Twee race wagens van
het normale type worden bestuurd door de Fransman Jean Behra en de Ita
liaan Lui'gi Musso.
Ned. kampioensronde
half afgewerkt
Stond NAC na de Woensdag jl. gespeelde wedstryden bovenaan
met zelfs 1 punt voorsprong op de andere concurrenten, na de Za
tevdag jl. gespeelde wedstrijden is de spanning echter tot een ma
ximum toegenomen. Alle vier de ploegen hebben nu drie wedstrijden gespeeld en hebben allemaal drie winstpunten. Wij zijn op de helft van de kampioensronde en het is nu zo geworden, dat met
geen mogelijkheid kan bekeken borden, wie uiteindelijk met de
grote erepalm zal gaan strijken.
Te Eindhoven zagen ongeveer 15000
toeschouwers een boeiende en soms
sensationele wedstrijd. Voor de rust
had de wedstrijd een nog al eenzijdig
verloop. PSV wist in het begin het
terreinvoordeel tot uitdrukking te
brengen en was de eerste helft van de
strijd sterk in de aanval. Tot de 28e
minuut wist de eminente Willem ll
doelman. Feyt. zijn doel voor door
boring te vrijwaren, maar toen scoor
de van Elderen onhoudbaar en gaf
hiermede PSV de leiding. Zes minu
ten daarna was hel de oud-internatio
naal Coen Dillen, die op prachtige wij
ze d» stand op 2-0 bracht, PSV scheen
gemakkelijk te gaan winnen. Maar na
de 'list trad een Willem TI-ploeg aan,
die vast besloten was geen nederlaag
pens, namelijk snelheid en enthousias
me. Tot de rust was de strijd gelijkopgaand, maar daarna was het gedaan
met de thuisclub. Eindhoven werd
steeds sterker. Louwers bracht door
twee goede doelpunten de stand op
2-0, terwijl Schnrdt.er zelfs 3-0 van
maakte. In de laatste vijf minuten van
de strijd herleefde de hoop even in de
harten van de duizenden NAC-supporters. toen Canjels en Bruyninkxk de
achterstand tot 3-2 verkleinde, maar de
achterhoede van Eindhoven kon de gelijkmaker voorkomen.
De stand is nu:
NAC 3 -1 1 1 3 7-6
PSV 3-3-3 6-6
Willem II 3 1113 6-6
Eindhoven 3 1 1 3 4-5
te lijden. Binnen 3 minuten overdon
derden Jan van Roessel en De Bruy
ckere de sterke PSV achterhoede en zo was de stand dus gelijk (2-2). Daarna
werd de strijd uiterst boeiend en soms sensationeel, prachtige momenten voor
bede doelen, zeer goed en snel spel.
terwijl de strijd h?t hoogtepunt vond
in de 28 minuut, toen onder geweldig
enthousiasme van de PSV-schare Coen
Dillen de Eindhovenaren wederom de
leiding c;if. Echter vlak daarna scoorde di' Bruyckere de gelijkmaker en toch
zou PSV nog gewonnen hebben —
overigens zou dit wel verdiend zijn
geweest — indien de wedstrijd enkele
seconden langer zou hebben geduurd.
Dillen's harde en onhoudbare kogel
passeerde de doellijn vlak na het
eindsignaal van de scheidsrechter.
Te Breda stelde NAC teleur na de
vorige wedstrijden. want Eindhoven
behaalde een zege, die alleen in de
laatste minuten van de stijd even be
dreigd werd. Ook hier waren een
15000 toeschouwers
— het NAC terrein
was geheel uitverkocht
— aanwezig.
die een wat teleurstellende wedstrijd
zagen. NAC miste haar sterkste wa
Buenos Aires.
— Bij een voetbalwéd
strijd te Buenos Aires heeft de politie
van traangas gebruik moeten maken
om het woedende publiek van het
veld te verdrijven. Men was het niet eens met een beslissing van <le scheids
rechter. Er vielen verscheidene licht
gewonden.
Voetbal <:m het kampioenschap van Nederland. Te Eindhoven werd de wed
strijd P.S.V. — N.A.C, gespeeld, die eindigde in een 2-2 uitslag. De doclverde
diger van N.A.C., Goedhart, plukt de bal weg voor de koppende Brusselers van
P.S.V. Rechts de N.A.C, speler van de Hoven.
Om de tennistitels
Willemstad.
— Zaterdagmiddag wer
den de wedstrijden voortgezet om de
tennistitels op de banen te Mundo
Nobo. De uitslagen luidden:
Bakhuis
— Barkley 6-2; 6-0: 6-4;
Lampe —.van der Wall 6-3; 9-7; 6-4;
Hedenmiddag komen uit: Chumaceiro
— Plaate; v.d. Brugge
— Philip en
Flores
— Pimentel.
Van de SVB competitie
Paramaribo.»
— GistermtSdag speel
den In 'iet Surinamestadion, P.V.V. —
Robinhood. In de .34ste minimi scoorde Sparendam. die voor de rust tweemaal
hel doei wist te vinden, het eerste doelpunt voor Robinhood. Silos van P.V.
V., scoorde eveneens voor de rust
twee doelpunten, met de stand 2-2
ging de rust in. Na de rust ging de
strijd gelijk op. 10 minuten voor het
pinde nam Robinhood de leiding met
3-2, waarmede ook het einde kwam
van een spannende en sportief gespeel
de wedstrijd.
Beurs Caracas
Centro S. Bolivar 1a emis.
Centro S. Bolivar 5a emis
Centro S. Bolivar 6a emis
Centro s. BolivA 7a emi5......
Banco Central
Ranco [ndustriaj Barvensa ordinanas •
Bolsa de Caracas
(un. Ptiesto) lA
Cauchos General Celanese ordinarïas Celanese preferidas
Cemento Carabobo
Cerveceria de Caracas
Cerveceria La Llanera
Cerveceria Malquetia
Cerveceria Zulia
Coca-Cola • • • •
Eléptricidad de Caracas Klec. de Caracas, Serie <\ ....
"
Electrlcidad de Caracas
(Serie B)
Envases Venezolanos
Enverdica 40"/» pag
Perforación Ordinarias Perforación preferidas ...
Pinturas Tucah J'
Seguroa La Segurtdad ..
Sivensa preferidas
Venezolana de Cemento Venezolana de Tabacco
Eilandsraadvergadering
r««xxxxxxjLxrxxxxxxxixxjutxrrixxji;xs;xxxxxxxxxxxxxxxïxi^
\ BEKENDMAKING f
x Teneinde een doeltreffende campagne uit te voeren tegen mug„
gen, vliegen, en andere insecten die ziekten overbrengen, heeft
»
* de Inspectie van de Volksgezondheid besloten om een huis aan h
< huis bespuiting te laten plaats vinden met het nieuwe insecticide «
'i DIELDRIN.
>
i De bevolking wordt verzocht zijn medewerking te willen verm
1 lenen in het belang van de Nederlandse Antillen. £
BNccm
de volgende instructies in acht: w
. a. Verwijder van de wanden alles wat daarop is aangebracht K
\* .(schilderijen, portretten, enz.), en zet deze in het midden van M
M het vertrek samen met het meubilair. n
H b. Bedek het gepolijste meubilair dat het niet gevlekt worde.
£ c. Verwijder al het voedsel, water, en keukengerei. *
j d. Zorg dat speciaal kruipende kinderen en huisdieren niet bin[J
X nen komen alvorens de vloeren zijn geschrobt met water en «
zeep. *
£ e. Dode muggen, vliegen, kakkerlakken, etc. dient men zorgvul
*
£ dig te verbranden en te begraven.
'■
J< f. Speciaal voor honden, katten en kippen dient men gedurende
E acht dagen zorg te dragen dat deze niet in aanraking komen >
>< met dode insecten. |
£ g. Vraagt geen DIELDRIN aan de spuitploegen want dit insecti\
* cide is gevaarlijker dan D.D.T.
m De Inspecteur van de Volksgezondheid a.i.
rf Dr. A. Pieron [
H

} TYPELESSE*
] ST. GERARDUS CURS^
Tegenover de Markt va»
i Otrabanda
— TeL_23673,
> I
| „Ik hond o&k vm i
1 EMCELIM!
\ <^%«
Kinderen zijn welkom aa boord van de Grace Li"* Het reizen met kindefj'
wordt door de uitsteken* accommodatie een werkelil' genoegen. Voor een vaste en betrof
111
: bare wekelijkse service
**
en naar New Vork, neer»' „Grace Line".
En denk aan de snelle die*
!
In 4 dagen Uw vracht
*
New Vork naar Curacoo.
Tel. 11200 - 1190$
Schurfikienti in 7 Minuten Ged«
' Uw huid heeft bijna 50 miliioen •n ponen, waar ziektekiemen zich , bergen en verschrikkelijke Jet Ecze«m, Schrijnen, BloedvinnetsM wurmen, Psoriasis, Vetpuistjes, Pï Behmït en andere besmettingen *m Kaken. Gewone behandelingen '.
Biecht* tijdelijk verlichting-, on oorzaak niet dooclen. De nieuwe Hm klnp, Nixoderm, doodt de ziektekiem 7 minuten, garandeert U een zacht* •n aantrekkelijke huid binnen of ge trijgt Uw geld terug tegen het« Pakje. Haal nog heden de gegaran» Nlxoeterm bi.i X!w apotheker p. Kixodevm r i«ff»n Huidziekten huid-'
!
Vraag altijd
naar het
| BESTE BIER 1 vraag steeds
[AMSTJEJ
Hersiel Van
Levenskracht, Klief Verjongd in 24 lf Het is niet langer noodig te 'Ü 1?» ver lies van kracht en mannel'JJ zwak geheugen en lichaam, zenuw* \ beid, onzuiver bloed, ziekelijke j
gedruktheid en slechte slaap, oma»
Amerikaansche dokter een snelle
«
makkelijke weg heeft uitgevonden
een eind aan deze kwalen te makeOJ Deze ontdekking, in aangename, £ƒ 1 keiijk in te nemen tablet-vorm, ' s
, list onschadelijk, maakt kller-op8!
overbodig en geeft duizenden "'<
kracht en jeugd. Het werkt, direct ■ klieren en zenuwen en brengt nieU'JJ bloea en kracht in Uw aderen. Bi""] uui ziet en gevoelt, ge U zelf jonger ,
den. Uw oogen schitteren, ge gi levenslustig en vol jeugdige kra''"
energie. ,j En deze verbazingwekkende. "lf klieren krachthersteller, Vi-Tabs >}
emd, wordi gegarandeerd. Zij i ß j duizenden in Amerika, beproefd en *,
thans door apothekers verkocht "
( garantie van volledige voldoening, ?\ geld terug. Vi-Tabs moet U zich vol * *
en energie én van 10 tot 20 jaar JH
doen gevoelen, of TJ zendt eenvoud?! ledige pakje terug en krijgt Uw geld'i Een speciale, dubbel-sterke fleseb r% Vi-Tabs^
T"tr "
T * * «■■»»beschermt V- I
Herttelt Mannelijkheid en Leren**~
Maandag 11 Juli " AMIGOE Ol CURACAO 6
(Vervolg van pag. 1)

Full Text / Transcription of AMIGOE-1955-07-11 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 6399

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.